Press release from Companies

Publicerat: 2021-08-27 18:00:00

Wonderful Times Group AB: Wonderful Times Group Delårsrapport Januari - Juni 2021

April – juni 2021

 • Omsättningen uppgick till 18,2 MSEK (15,8).

 • EBITDA uppgick till 0,8 MSEK (1,3).

 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 1,9 MSEK (-0,1).

 • Resultat efter skatt uppgick till 0,5 MSEK (0,5).

 • Resultat per aktie uppgick till 0,12 SEK (0,12).

 

Januari – juni 2021

 • Omsättningen uppgick till 40,2 MSEK (34,4).

 • EBITDA uppgick till 2,7 MSEK (2,1).

 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -0,8 MSEK (2,5).

 • Resultat efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (0,7).

 • Resultat per aktie uppgick till 0,45 SEK (0,15).
   

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång

Under kvartalet tecknades ett treårigt samarbetsavtal med Warner Brothers. Se separat pressmeddelande för mer information.

 

VD-kommentar

Under det andra kvartalet 2021 ökade vår försäljning med 15 % jämfört med samma kvartal föregående år. De utman- ingar vad gäller varuförsörjningen, som vi nämnde i förra rapporten, påverkade oss tydligt under kvartalet. Leverans- tiderna är betydligt längre än normalt och fraktpriserna har stigit kraftigt. Vi försöker navigera på ett smart och hållbart sätt men omsättning och resultat har på grund av ovan nämnda utmaningar påverkats klart negativt under perioden.

På den positiva sidan måste vi lyfta fram orderingången, som är historiskt stark. Det är framför allt våra egna varu- märken som ligger bakom detta. Flera nya kunder har under våren valt WTG som samarbetspartner och avtalet med Warner Brothers, som offentliggjordes den 4 juni, bör också lyftas fram. Allt sammantaget leder detta till att vi ser positivt på andra halvan av året.

EBITDA för kvartalet minskade till 0,8 MSEK (1,3 MSEK). Det lägre resultatet, trots omsättningsökningen, förklaras av att jämförelseperioden innehöll statliga stöd samt historiskt låga rörelsekostnader.

Resultatet före skatt uppgick till 0,5 MSEK (0,5 MSEK) och resultat per aktie till 0,12 kr (0,12). Avskrivningarna har minskat i takt med goodwillen. Finansnettot förbättras tack vare den förbättrade finansiella ställningen.

Fokus framåt ligger på tillväxt och den starka orderingången tycker vi är ett bevis på att vi är på rätt väg. Satsningar på IT-system, digitalisering och organisation görs för närvarande. Detta för att bygga en bra grund för framtida tillväxt.
Vår goda finansiella ställning, med nettokassa och en soliditet på 85 %, skapar trygghet och möjliggör för vår planerade expansion. Vi ser positivt på framtiden och långsiktigt är vi övertygade om att vi har goda förutsättningar att uppnå våra finansiella mål, vilka är:

- Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 10 %
- Långsiktig EBITDA-marginal ska uppgå till minst 10 %
- Soliditet på minst 40 %
- Utdelning till aktieägarna ska utgöra 30 – 40 % av vinsten efter skatt
 

Mobil: 070-486 99 83 
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Wonderful Times Group AB

Prenumeration