Press release from Companies

Publicerat: 2021-08-30 08:00:00

Ectin Research AB: Ectin Research AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden 1 september 2020 - 30 juni 2021 och andra kvartalet 2021

Ectin Research AB meddelar att bolagets delårsrapport för det andra kvartalet nu finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För att läsa hela rapporten vänligen besök:  https://www.ectinresearch.com/finansiella-rapporter/

Företaget i korthet

Ectin Research AB, org. nr. 556948-1566 är ett publikt bolag med säte i Mölndal. Bolagets räkenskapsår är kalenderår. Innevarande räkenskapsår har förlängts och omfattar tiden 1 september 2020 till den 31 december 2021.

Bolaget utvecklar ett nytt läkemedel för behandling av metastaserad urotelial blåscancer baserat på en kombination av två befintliga läkemedel (sk repositionering). Bolaget befinner sig i slutfasen av den prekliniska utvecklingen.

Andra kvartalet 2021 (apr-jun)

Nettoomsättning 0 tkr (0)

Rörelseresultat -2 340 tkr (-54)

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,47 SEK (-0,01)

Rapportperioden (sep 2020-jun 2021)

Nettoomsättning 0 tkr (0)

Rörelseresultat -5 128 tkr (298)

Resultat per aktie före och efter utspädning -1,02 SEK (0,06)

 

Utvalda finansiella data i sammandrag

2021 2020 2020/21 2019/20 2019/20
Apr-jun Apr-jun Sep-jun Sep-jun Sep-aug
Nettoomsättning, tkr 0 0 0 0 0
Rörelseresultat, tkr -2 340 -54 -5 128 298 -1 196
Resultat efter finansiella poster, tkr -2 362 -54 -5 150 292 -1 202
Balansomslutning, tkr 34 942 10 976 34 942 10 976 10 316
Periodens kassaflöde, tkr 4 301 -554 1 943 -2 289 -2 711
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) 0,85 -0,11 0,38 -0,45 -0,54
Likvida medel, tkr 5 382 3 861 5 382 3 861 3 438
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,47 -0,01 -1,02 0,06 -0,24
Eget kapital per aktie (SEK) 4,62 2,00 4,62 2,00 1,82
Soliditet, % 67% 92% 67% 92% 89%

 

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2021 (apr - jun)

Ectin har under april 2021 infört ett incitamentsprogram för styrelseordförande Fredrik Sjövall och styrelsemedlem Carlos de Sousa, som omfattar totalt 103 680 optioner (51 840 optioner vardera). Teckningsoptionerna har överlåtits på° marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i Bolaget till en kurs om 15,63 SEK per aktie. Teckning av nya B-aktier med stöd av optionerna kan ske under perioden 1 september 2023 till och med 31 augusti 2024.

Den 15 april 2021 hålls extra bolagsstämma i Ectin där det bl.a. beslutas om att göra Ectin till ett publikt bolag, ändra räkenskapsår till kalenderår (genom förlängning till 2021-12-31) genomföra fondemission, aktiesplit 32:1 samt bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission inom de gränser som anges i bolagsordningen.

Under april 2021 har likvid avseende konvertibla lån erhållits uppgående till 7,2 Mkr.

Ectin utser den 21 april 2021 Sedermera Fondkommission till finansiell rådgivare i avsikt att notera bolaget på Spotlight Stock Market. Bolaget planerar även en emission i samband med den planerade noteringen för att finansiera den första delen av den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten MFA-370.

Bolagets verkställande direktör, Anna Sjöblom-Hallén, har anställts med tillträde den 1 maj 2021.

Ectin utser den 24 juni 2021 LINK Medical Research AB till kontraktforskningsorganisation och samarbetspartner i banbrytande fas I/II-studie av patienter med metastaserad urinblåsecancer som behandlas med läkemedelskandidaten MFA-370.

Ectin meddelar den 30 juni att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market och offentliggör prospekt inför Bolagets emission av units.

Väsentliga händelser under rapportperioden (sep 2020-jun 2021)

Ectin genomförde ett rådgivande möte med det svenska Läkemedelsverket i maj 2020. Bolaget har baserat på slutsatserna från mötet reviderat regulatoriska dokument som beskriver hur bolaget vill genomföra sin kliniska prövning i patienter med metastaserande blåscancer.

Ett andra rådgivande möte med Läkemedelsverket genomfördes i slutet av januari 2021, efter vilket bolaget slutför arbetet med de regulatoriska dokumenten inför en formell etisk och klinisk prövningsansökan.

Under februari upptog Ectin ett konvertibelt lån uppgående till 2,0 Mkr.

Bindande teckningsåtaganden i listningsemissionen erhölls intill belopp uppgående till cirka 33,3 Mkr. Av teckningsåtagandena avsåg 10 MSEK tidigare erhållen bryggfinansiering samt cirka 2 Mkr premie till bryggfinansiärer som sedan kvittas mot units i emissionen.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Ectin meddelar den 14 juli 2021 att ansökan om klinisk läkemedelsprövning inlämnats till Läkemedelsverket. Studien ämnar dels utvärdera MFA-370 ur säkerhet och tolerabilitets hänseende såväl som säkerställa huruvida kliniska behandlingseffekt uppnås i patienter med metastaserad urotelial blåscancer. Ectin ämnar senare skicka in ytterligare kliniska prövningsansökningar i två andra europeiska länder. Bolaget planerar initiera fas I delen av den planerade kliniska fas I/II studien under slutet av 2021.

Den 3 augusti 2021 meddelar Ectin utfall i Bolagets emission inför notering. Emissionen tecknas till totalt cirka 45 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 82 procent. Genom emissionen tillfördes Ectin cirka 480 nya aktieägare. Ectin har även ingått avtal om en lånefacilitet som ger Bolaget rätt att låna upp till 12 MSEK under perioden fr.o.m. Q2 2022 t.o.m. Q1 2023. Likviden från emissionen samt lånefaciliteten medför att Bolaget kan påbörja den planerade fas l/ll-studien för att utveckla Bolagets läkemedelskandidat MFA-370 enligt plan.

Ectins första handelsdag på Spotlight Stock Market var den 18 augusti 2021.

VD har ordet

Det gläder mig att blicka tillbaka och sammanfatta den senaste perioden för Ectin. Främst är vi väldigt nöjda över att genomföra emissionen och noteringen av Ectin på Spotlight Stock Market. Handeln i vår aktie inleddes den 18 augusti 2021. Nu har vi säkerställt kapital och skapat förutsättningar för att initiera den första delen av fas I/II-studien och fortsätta vår utveckling. Jag vill tacka samtliga investerare som tror på oss och vill vara med på vår resa.

Ectins vision är att erbjuda en effektiv behandling mot metastaserad blåscancer som ger patienter färre och mildare potentiella biverkningar än redan etablerade behandlingar. Blåscancer är en vanligt förekommande cancerform, som både är potentiellt dödlig och kostsam för samhället. Nuvarande behandlingar är inte tillräckligt effektiva och associeras med allvarliga biverkningar. MFA-370 består av två välbeprövade komponenter som hämmar cancertillväxten och dess spridning. Komponenterna i MFA-370 har en stark vetenskaplig grund inom onkologi och båda läkemedlen har visat sig ha få och tolererbara potentiella biverkningar.

Under H2 2021 planerar vi att inleda den kombinerade kliniska fas I/II-studien för att under H1 2022 börja rekrytera patienter. Fas I-delen kommer fokusera pa° sa¨kerhet och tolerabilitet samt fastställande av rekommenderad fas II-dos och inkluderar behandling med MFA-370 av cirka 10 patienter i Sverige. I fas II-delen kommer den kliniska nyttan vid behandling med MFA-370 studeras i cirka 30 patienter med målet att uppnå ”clinical proof of concept”.

Vi jobbar just nu med att färdigställa de underlag som krävs för att erhålla ett godkännande av studiestart från Läkemedelsverket. Som partner har vi utsett LINK Medical Research till kontraktforskningsorganisation som vi kommer utföra denna aktivitet tillsammans med. LINK Medical Research har omfattande erfarenhet av onkologistudier och kommer assistera oss i både uppstart samt genomförande av den kliniska studien. Vi är förväntansfulla över samarbetet och anser att de kommer vara en utmärkt partner på vår resa mot utvecklingen av en trygg och effektiv behandling av metastaserad blåscancer.

Innan vi påbörjar den kliniska studien behöver vi ansöka om klinisk prövning samt få ansökan godkänd i de länder vi avser att påbörja studien i. Den 14 juli 2021 meddelade vi att en klinisk prövningsansökan skickats in till Läkemedelsverket i Sverige och att vi avser att även skicka in ytterligare två kliniska prövningsansökningar i två andra europeiska länder.

Vi befinner oss i ett bra läge där vi ser ut att kunna uppfylla de centrala målsättningar vi satt upp inför 2021. Nu blickar vi framåt och ser fram emot att inleda vår studie. Ett positivt utfall för studien skulle innebära att vi har påvisat statistisk och medicinsk relevans för patienter som behandlas med MFA-370. Det är en förutsättning för att ingå strategiska samarbeten och ta projektet vidare genom mer omfattande klinisk utveckling. Tack ännu en gång till alla er som valt att investera i Ectin och som vill vara med på vår resa.

Mölndal den 30 augusti 2021

Anna Sjöblom-Hallén

För mer information om Ectin, vänligen kontakta

Anna Sjöblom-Hallén, VD

Telefon: +46 (0) 73 430 93 30

E-post: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Hemsida: www.ectinresearch.com

Om Ectin

Ectin är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar behandlingsterapin MFA-370 mot metastaserad urotelial blåscancer. Behandlingen riktar sig initialt till patienter med metastaserad urotelial blåscancer med progressiv sjukdom efter behandling med platinabaserad kemoterapi och/eller checkpoint inhibitorer. MFA-370 kan också användas för cancerbehandling av patienter som av någon anledning inte vill eller kan ta redan etablerade behandlingar. Behandlingen består av en kombination av två redan befintliga läkemedel som har genomgått storskaliga kliniska prövningar och används idag i stor utsträckning världen över inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt, samt att de har visat sig ha få tolererbara potentiella biverkningar. Behandlingen planeras att administreras oralt och har därmed enligt styrelsen en attraktiv profil jämfört med befintliga behandlingar och behandlingar som är under klinisk utveckling. Behandlingen kan ske i patientens hem vilket underlättar för såväl patienten som sjukvården då patienten slipper frekventa sjukhusbesök och kostnaderna för sjukvården minskar.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets VD den 30 augusti 2021, kl 08.00.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ectin Research AB

Prenumeration