Press release from Companies

Publicerat: 2021-08-31 11:23:40

ES Energy Save Holding AB (publ): Kommuniké från årsstämma i ES Energy Save Holding AB

Vid årsstämma i ES Energy Save Holding AB (publ) idag, den 31 augusti 2021, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret maj 2020 – april 2021. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2020/2021. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/2021.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020/2021. Stämman beslutade att bolagets resultat för räkenskapsåret 2020/2021 balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/2021.

Styrelse och revisor
I enlighet med förslag fattade årsstämman beslut om omval av styrelseledamöterna Per Wassén, Inge Olausson, Bo Westerberg, Fredrik Sävenstrand och Christian Gulbrandsen. Leif Åkerblad har sedan tidigare avböjt omval. Per Wassén valdes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med förslaget, att arvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande: årligt arvode om 1,5 inkomstbasbelopp till styrelseledamöter, årligt arvode om 2 inkomstbasbelopp till styrelseordföranden. Till de operativa ledamöterna Fredrik Sävenstrand och Christian Gulbrandsen utgår inget arvode.

Den auktoriserade revisorn Patrik Högström omvaldes till ordinarie revisor. Det beslutades att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade slutligen om att i enlighet med beslutsförslag bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 22 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ES Energy Save Holding AB (publ)

Prenumeration