Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-21 09:30:48

Phase Holographic Imaging PHI AB: Kallelse till årsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Aktieägarna i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), 556542-7811, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 oktober 2021 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 oktober 2021, och
 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 14 oktober 2021. Anmälan kan ske skrift­ligen till Phase Holographic Imaging PHI AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund, eller per e-post till ir@phiab.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organi­sationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare och biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i före­kommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshand­lingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman genom förvaltarens försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 14 oktober 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller mot­svarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Full­maktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.phiab.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 9. Beslut
  • a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
  • b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  • c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
 11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
 12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisor.
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m.m.
 14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Neural AB föreslår att advokat Micael Karlsson från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020-05-01 –2021-04-30.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer (punkt 10)

Neural AB föreslår att fyra ordinarie ledamöter och en suppleant utses samt att ett registrerat revisionsbolag utses.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden (punkt 11)

Neural AB föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med två prisbasbelopp till ordföranden, ett prisbasbelopp till styrelseledamot och ett halvt prisbasbelopp till styrelsesuppleant samt att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiterings­normer.

Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisor (punkt 12)

Neural AB föreslår omval av styrelseledamöterna Mats Lundwall, Leland Foster, Mattias Lundin och Petter Björquist samt omval av styrelsesuppleanten Ann Christine Egelberg. Till styrelsens ordförande föreslår Neural AB omval av Mats Lundwall.

Neural AB föreslår omval av revisionsbolaget MAZARS AB för perioden intill nästa årsstämma. MAZARS AB har låtit meddela att auktoriserade revisorn Bengt Ekenberg kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m.m. (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med maximalt 287 899,42 kr. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier och/eller kon­vertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av totalt 1 439 497 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om kontant betalning och/eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets re­gistrering vid Bolagsverket och Euroclear.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag, tekniker och/eller rörelser samt kunna genomföra emiss­ioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i före­kommande fall, stämmoprotokoll.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 14 394 971. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, beslutsförslag samt fullmakts­formulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 22 i Lund och på bolagets hemsida www.phiab.com senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Lund i september 2021

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com – Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) utvecklar instrumentering och programvara för time-lapse cytometri. Produkterna används för långvarig kvantitativ analys av levande cellers dynamik, särskilt viktigt vid forskning om cancer, liksom vid behandling av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Produkterna säljs globalt via företagets distributörer. Företaget har kontor i Lund och i Boston Massachusetts.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Phase Holographic Imaging PHI AB

Prenumeration