Reports

Publicerat: 2021-10-19 09:31:24

Hybricon Bus System AB: Delårsrapport januari – september 2021

2021-10-19

Perioden januari – september 2021

• Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 10 541 (kSEK 9 568)
• Periodens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till kSEK –2 495 (kSEK –6 443)
• Periodens resultat efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK –4 595 (kSEK –11 508)
• Periodens resultat uppgick till kSEK –4 648 (kSEK –12 211)
• Resultat per aktie: SEK –0,94 (SEK –0,02)*
• Eget kapital per aktie: SEK 2,43 (SEK 0,05)*


Tredje kvartalet juli – september 2021

• Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 1 751 (kSEK 3 105)
• Periodens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till kSEK –1 908 (kSEK –1 798)
• Periodens resultat efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK –2 098 (kSEK –3 486)
• Periodens resultat uppgick till kSEK –2 118 (kSEK –3 518)
* Antal aktier vid 2021-09-30: 4 967 238 (2020-09-30: 496 723 803)
Inom parentes uppges belopp för motsvarande period 2020.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Den 6 juli 2021 meddelar Hybricon att Bolaget och Transdev signerade ett avtal gällande två elektriska stadsbussar av märket King Long PEV12, utrustade med 422 kWh batterikapacitet. I affären ingår även laddningsutrustning på 240 kW för så kallad depåladdning. Diskussioner förs även gällande ett serviceavtal för de två bussarna. Den totala affären, inklusive serviceavtalet, har en potential att uppgå till totalt drygt 10 miljoner kronor.

Den 12 juli 2021 meddelade Hybricon att Bolaget kommit överens om att utöka samarbetet med Transdev gällande service och underhåll i Umeå. Uppgörelsen innebär att Hybricon åtar sig ytterligare arbete under det tredje kvartalet för att sedan återgå till det ursprungliga samarbetsavtalet som tecknades 2021-04-15.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser inträffade efter periodens utgång.

VD har ordet

Omställningen fortsätter

Under kvartal tre har arbetet med att förbättra den underliggande serviceverksamheten fortsatt. Utöver att nya kunder tillkommit så har även samarbetet med Transdev i Umeå utökats. Vidare har kostnadsmassan under kvartalet fortsatt att anpassas till nuvarande verksamhet och bedöms nu vara på rätt nivå. Utifrån denna utveckling är det en realistisk målsättning att nå en positiv EBITDA nivå under andra halvan av 2022.

Efter kvartalets utgång har Hybricon ingått ett exklusivt distributionsavtal med Shenzhen Winline Technology Co., Ltd för de nordiska marknaderna. Detta avtal kommer ge Hybricon möjligheten att analysera och eventuellt satsa på marknaden för laddinfrastruktur för tunga fordon. Winline är en tekniskt ledande leverantör av laddinfrastruktur till kommersiella fordon. Företaget har tidigare sålt sin teknologi via andra OEM. Nu har man dock bestämt sig för att satsa på det egna varumärket och Hybricon är en av de första distributörerna som kontrakteras. Hybricon kommer bland annat att leverera Winline laddinfrastruktur till Transdev i samband med PEV12 leveransen under våren 2022.

Under kvartalet har fokus även legat på processen med att ta fram de första två PEV12 bussarna. Planen är att bussarna levereras från Shanghai under 2021 för slutkonfigurering i Umeå under februari 2022. Covid-19 har varit, och är fortfarande, en försvårande faktor för att säkerställa att bussarna är anpassade efter de allmänna nordiska specifikationerna samt de lokala anpassningar som krävs för drift i ett subarktiskt klimat. De planerade besöken i Xiamen där förhoppningen varit att knyta närmare och bättre kontakter med King Long har omöjliggjorts av Covid-19.

För att överbrygga dessa problem har en lokal samarbetspartner i Xiamen knutits till Hybricon. Detta har gjort att frågor gällande säkrade specifikationer, kvalitet och leveransdatum har kunnat behandlats på ett bättre och smidigare sätt. Detta samarbete har även lett till ett antal andra diskussioner som kan visa sig vara betydelsefulla inför framtiden. Vidare visar det på bolagets förmåga att hitta nya lösningar och att kreativt ta sig ann nya utmaningar!

Utifrån rådande omständigheter samt förseningar i utvecklingsarbetet hos King Long har beslut även tagits om att prioritera ned leveransen av demoversionen av PEV15. Det viktiga nu är att säkerställa att PEV12 bussarna levereras och driftsätts hos kund med tillfredställande resultat.

Affärsutvecklingsarbetet fortsätter enligt den strategi som bolaget antog 2018. Diskussioner förs nu med ett antal olika parter för att hjälpa till med elektrifiering utanför bussbranschen. Detta för att kunna kommersialisera den unika kompetens och erfarenhet inom elfordonsteknik som fortfarande finns knuten till bolaget.

Mårten Fuchs
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs 
Verkställande direktör,  Tel: 072–733 22 09,  E-post: marten.fuchs@hybricon.se
Hanna Wiik, 
CFO, Tel: 070-573 22 97, E-post: hanna.wiik@hybricon.se

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB

Prenumeration