Market Notices

Publicerat: 2021-11-22 15:54:26

Spotlight: Amnodes styrelse beslutar om företrädesemission av aktier

Styrelsen för Amnode AB ("Amnode") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 juni 2021, beslutat om företrädesemission om högst 1 695 534 aktier. Givet att emissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att emissionslikviden ska användas för investeringar i produktionsapparaten och stärka rörelsekapitalet. Teckningskursen är fastställd till 6,01 SEK per aktie.

Bakgrund och motiv

Amnode koncernen har under åren 2013 till 2019 genomgått stora strukturella förändringar med förvärv, nerläggningar och sammanläggningar. Fyra produktionsenheter har blivit två, en i Gnosjö och en i Skultuna. Amnode har hela tiden varit det noterade moderbolaget ansvarig för den strategiska inriktningen och inte minst finansieringen av allt strukturarbete via noteringsplatsen. Amnode har klarat en mycket svår tid under Covid 19 härjningar och men står nu redo för expansion igen. Våra stora globala kunder har växlat upp på rekordtid under 2021 och vi står med välfyllda orderböcker, plötsligt råder kapacitetsbrist och rusande kostnader för råvara. Amnode måste följaktligen också växla upp och tar nu in expansionskapital för att kunna möta våra kunders krav på leveranser. Emissionslikviden kommer huvudsakligen gå till maskininvesteringar och till ökat behov av rörelsekapital när volymerna beräknas växa kraftigt det kommande året.

Villkor i sammandrag

Följande villkor i sammandrag gäller för företrädesemissionen:

  • Teckningsperiod: 1 december 2021 till och med 15 december 2021.
  • Teckningskurs: 6,01 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
  • Avstämningsdag: 29 november 2021.  Sista dagen för handel i Amnodes aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 november 2021 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 november 2021. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market.
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 695 534 aktier och innebär, förutsatt att erbjudandet fulltecknas, en emissionslikvid om cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK.
  • Företrädesrätt: Varje befintlig aktie i Amnode, oavsett aktieslag, berättigar till en teckningsrätt, och en teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie.
  • Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter enligt följande: de nya aktierna ska i första hand tilldelas de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte),  i andra hand tilldelas de som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i Amnode utspädd med 50 procent, givet att företrädesemissionen fulltecknas, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter. Handel med teckningsrätter (TR) och betalda tecknade aktier (BTA) kommer att erbjudas.

Tecknings- och garantiåtaganden

Amnode har erhållit teckningsåtaganden från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare samt representanter från styrelse och ledning uppgående till cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 6,2 MSEK, motsvarande cirka 61 procent av företrädesemissionen. Genom garantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena, att samtliga aktier i företrädesemissionen tecknas och betalas.  Varken tecknings- eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om 10 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsåtaganden som ingåtts.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter                  25 november 2021

Första dagen för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter           26 november 2021

Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter                                               29 november 2021

Informationsmemorandum offentliggörs                                                                29 november 2021

Handel med teckningsrätter                                                                               1–10 december 2021

Teckningsperiod                                                                                                 1–15 december 2021

Offentliggörande av utfall                                                                         Omkring 17 december 2021

För mer information kontakta:

Lars Save, styrelseordförande

lars.save@saveit.se

+46 70 590 18 22

Denna information är sådan information som Amnode AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 november 2021 kl. 13.15 CET.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I AMNODE AB. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Kort om Amnode AB

Amnode är moderbolag i en noterad mindre verkstadskoncern med två rörelsedrivande produktionsbolag, SGV Forging AB i Skultuna för smide och Stacke Mattssons AB i Gnosjö för maskinbearbetning. Huvudsakliga marknader är Sverige och Tyskland och speciellt leveranser till den globala tunga fordons och tunga verkstadsindustrin. Produktionen består av traditionell Tillverkning av bearbetade och varmpressade produkter i stål, mässing, aluminium, aluminiumbrons och koppar

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Amnode. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Amnode kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Amnode kommer att offentliggöra omkring den 29 november 2021. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Amnode för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Amnodes aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Amnode anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Amnode inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB

Prenumeration