Reports

Publicerat: 2021-11-25 08:30:00

Amnode AB: Delårsrapport Juli – September 2021

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

Tredje kvartalet - Juli - september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,5 MSEK (11,3)
 • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -0,3 MSEK (-1,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-1,7)
 • Resultat efter skatt blev -1,2 MSEK (-2,0)
 • Resultat per aktie blev -0,71 SEK (-1,21)

Perioden - Januari - september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 52,1 MSEK (37,2)
 • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,7 MSEK (-1,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,1 MSEK (-4,0)
 • Resultat efter skatt blev –1,3 MSEK (-5,1)
 • Resultat per aktie blev -0,76 SEK (-3,88)
 • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 24,8 % (30,2)
 • Eget kapital per aktie uppgår till 7,66 SEK (9,22)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Under kvartalet har ett kortfristigt lån upptagits om 2,0 Msek för att säkra finansieringen av råmaterial i samband med uppstarten efter semestern.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Den 22 november beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission om högst 1 695 534 aktier, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 juni 2021. Emissionen är fullt garanterad och kommer att tillföra Bolaget cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,8 MSEK. Syftet med emissionen är att emissionslikviden ska användas för investeringar i produktionsapparaten och stärka rörelsekapitalet. Teckningskursen är fastställd till 6,01 SEK per aktie.

VD har ordet

" Steg för steg förbättras Amnodes marknadsposition och det finansiella utfallet, lägger vi sedan till den beslutade och fullt garanterade företrädesemissionen så ser framtiden ljusare ut än på länge.

Amnode försöker navigera sin verksamhet i en omvärld där allmän kapacitetsbrist på produktionsresurser både vad gäller råmaterial och produktionskapacitet härskar. Vi är därmed nöjda med att det tredje kvartalets utfall följde prognosen trots att vi hade problem med att komma upp i full takt efter sommaren, stora prishöjningar och leveranssvårigheter på viktiga råvaror.

Tredje kvartalet efter semesterperiodens stillestånd är alltid finansiellt utmanande. Omsättning under tredje kvartalet uppgick till 14,5 Msek, jämfört med omsättningen för Q3 2019 14,6 Msek och fjolårets hårt Covid-19 påverkade omsättning för Q3 2020 11,3 Msek. Vi är tillbaka på 2019 års omsättningsnivå samtidigt som rörelseresultatet (EBIT) har förbättrats och uppgick till -0,8 Msek mot -2,4 (Q3 2019 justerat för engångskostnader). Vårt hårda arbete att höja marginalerna börjar ge resultat.

Resultatförbättringen är hänförlig till bland annat dels det omfattande utbildningspaketet för personalen som startade i samband med att korttidspermitteringarna infördes, dels ett ständigt arbete att förbättra marginalerna, ökad automatisering samt en ökad fokusering av produktionen på ett mindre antal produkter.

Vi ser en fortsatt god orderingång och vi har fortsatt historiskt höga nivåer på orderstockarna i bägge fabrikerna. Vi tror också att vi nu kan följa våra kunders ökade behov av allt större volymer genom nyinvestering och driftsättning av äldre utrustning. Gjorda rekryteringar och omfattande utbildningsprogram, skall också hjälpa till att säkra en förväntade volymökning inför 2022.

Vår oro är nu inte orderingången utan störningar och en fortsatt brist på vissa typer av råmaterial vilket förväntas medföra ytterligare prishöjningar, enbart koppar har ökat i pris med ca 37 % de senaste 12 månaderna, höjningar som det till viss del går att kompensera sig för men det sker då med viss eftersläpning som tär på vår likvid. Många av våra kunder drabbas på olika sätt av svårigheter att få inleveranser av komponenter vilket också får återverkningar på deras möjligheter att ta emot vår produktion i den takt som vi har planerat för. Osäkerheter i situationen kring materialpriserna och våra kunders produktionstakt påverkar vårt rörelsekapitalbehov negativt då vi sett oss tvingade att öka våra lagernivåer på vissa material för att kunna behålla vår leveransprecision.

Trots att vi förbättrad produktionskapaciteten har vi idag några kvarvarande flaskhalsar i produktionen, vilka ger oss sämre lönsamhet och fördröjningar vilket leder till ett visst släp i våra leveranser, något som kommer att minska under Q4 men inte att vara helt avhjälpt förrän i Q1 2022 då vi räknar med en ökad produktionskapacitet för att köra i kapp och äntligen komma i fas efter pandemin och de störningar som drabbar både oss och våra kunder.

Den nu beslutade företrädesemissionen kommer att hjälpa oss i vårt intensiva arbete för att förbättra vår finansiella ställning och ha ett bra moment i verksamheten när vi går in i det nya året. Emissionen ger oss möjligheten att finansiera en utbyggnad av produktionskapacitet för den förväntade ökande orderingången samt att vår rörelsefinansiering är säkrad på medellång sikt. 

Vi står fast i vår målsättning att skapa en företagsgrupp som med i huvudsak organisk tillväxt och mindre tilläggsinvesteringar når lönsamhet. Vi är inte rädda för arbetet och vi ser fortsatt risker på vägen, men den lätta medvind vi känt under andra och tredje kvartalet 2021 skjuter fortfarande på i ryggen.

Sam Olofqvist

VD och koncernchef


Informationen är sådan som Amnode är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-25 08:30 CET.

För ytterligare information besök www.amnode.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Save, Styrelsens ordförande, Amnode AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 90 18 22
info@amnode.se

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB

Prenumeration