Reports

Publicerat: 2022-05-03 09:34:50

Hybricon Bus System AB: Delårsrapport januari – mars 2022

2022-05-03

Perioden januari – mars 2022
 

  • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 2 048 (kSEK 6 906)
  • Periodens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till kSEK 1 195 (kSEK 1 524)
  • Periodens resultat efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK 1 376 (kSEK –189)
  • Periodens resultat uppgick till kSEK 1 395 (kSEK –220)
  • Resultat per aktie: SEK 0,28 (SEK 0,04)
  • Eget kapital per aktie: SEK 1,78 (SEK 3,32)

Inom parentes uppges belopp för motsvarande period 2021.

Väsentliga händelser under första kvartalet

Under februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina. Invasionen och striderna pågår vid utfärdandet av denna finansiella rapport. Kriget orsakar tragiska förluster av människoliv och ofantligt mänskligt lidande. Baserat på konfliktens aktuella omfattning bedöms finansiella risker för Bolaget finnas framför allt i samband med ytterligare störningar av de redan ansträngda globala logistikkedjorna. Bolaget importerar elbussar och laddutrustning från Kina. Ytterligare flaskhalsar i logistikbranschen och väsentligt stigande bränslepriser kan innebära dyrare och mer tidskrävande importer som i sin tur kan leda till en försämring av konkurrenskraften av Bolagets produkter. Samtidigt är det rimligt att tro att stigande bränslepriser och den oro som nu finns kring försörjning av fossila bränslen kommer att snabba på omställningen mot elektrifiering.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 07 april 2022 meddelade Hybricon att Bolaget har inlett ett samarbete med svenska Opibus. Opibus är ett ledande företag inom e-mobilitet i Östra Afrika som nyligen utsetts av TIME till ett av världens mest inflytelserika bolag. Hybricon kommer att bidra med kompentens och erfarenhet till Opibus inom organisatoriska och tekniska frågor.

Den 11 april 2022 meddelade Hybricon att Bolaget har fått i uppdrag av Malma Logistik att utreda deras behov av laddinfrastruktur. Bolaget kommer initialt skapa ett beslutsunderlag för Malma gällande laddinfrastruktur på terminalerna i Västberga och Skärholmen.

Den 19 april 2022 meddelade Hybricon att Bolaget lanserar både den rakt igenom nya webbplatsen hybricon.se och en egen webbplats för Bolagets serviceverksamhet för tunga fordon hybriconservice.se.

VD har ordet

Under kvartalet har bolaget arbetat med ett antal frågor som gett resultat efter periodens utgång. Framförallt har samarbetet med Winline förstärkts och fördjupats. Bland annat har Winline haft personal på plats i Umeå inför trafikstart av den första 240 kW laddaren som köpts av Transdev i Umeå

Hybricons bedömning är att de Winline produkter som nu marknadsförs i Norden är konkurrenskraftiga. Framförallt i segmentet luftkylda laddare 120 kW till 360 kW är det rimligt att tro att Winlines produkter ger en väldigt attraktiv mix av prestanda, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. Kombinerat med Hybricons historia och förmåga torde bolagets erbjudande vara ett intressant alternativ på en marknad som just nu domineras av ett fåtal större europeiska konkurrenter. Dock är marknaden, som förväntas växa explosionsartat kommande år, fortfarande präglad av osäkerhet och långa beslutsprocesser där de större professionella kunderna nu försiktigt börjar lägga order på tyngre fordon med helelektrisk drivlina.

Hybricons bakgrund är som bekant inom elektrifierad tung trafik. Det är också inom detta segment som nu bolagets satsning på laddinfrastruktur koncentreras till. Under kvartalet har ett antal diskussioner förts med potentiella kunder inom segmentet närdistribution. Dessa kunder har även behov av stöd, råd och tekniska beslutsunderlag i sitt arbete med omställningen mot elektrifiering. Detta har resulterat i att Hybricon efter periodens utgång slutit avtal med Opibus och Malma logistik. Ordervärdena på dessa kontrakt är än så länge begränsade och framtiden får utvisa hur dessa samarbeten kommer att utvecklas. Det är dock positivt att Hybricons förmågor efterfrågas och det börjar stå alltmer klart att den kunskap som Hybricons besitter har dolda värden som nu sakta börjar realiseras.

Efter kvartalets utgång har även de första två bussarna från King Long kommit till Umeå. Inför trafikstart har även King Long haft personal på plats kontinuerligt sedan början av april. Detta stärker samarbetet och partnerskapet med King Long och äntligen skapas relationer som inte är enbart on-line baserade.

I skrivande stund pågår de sista anpassningarna på bussarna för den svenska marknaden och beräknad leverans till Transdev är under första veckan i maj. Under maj kommer även bussmagasinet.no på besök för test av PEV 12 Arctic bussarna. Arctic beteckningen är en anspelning på bolagets historia med de banbrytande Arctic Whisper produkterna. Namnet är även ett tecken på hur djupt involverade Hybricon varit i att säkerställa att produkterna anpassats för nordiska förhållanden. Arbetet och utvecklingen av bussarna har även präglats av en nära dialog med slutkunden, Transdev.

Kvartalets resultat jämfört med Q1 2021 haltar på grund av extraordinära intäkter förra året. De nya intäktsflödena från kunskapsbaserade tjänster samt en säsongsmässigt ökad beläggning kommer att bidra till starkare orderingång under kommande kvartal.

Efter periodens utgång har Hybricon även lanserat två nya hemsidor, hybricon.se samt hybriconservice.se. I samband med detta har även en nystart gjorts på LinkedIn samt ett helt nytt konto på Instagram. I och med dessa satsningar är bolaget nu redo att på ett tydligare sätt lyfta fram de styrkor, kunskaper och produkter som finns.

Mårten Fuchs

VD

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs 
Verkställande direktör,  Tel: 072–733 22 09,  E-post: marten.fuchs@hybricon.se
Hanna Wiik, 
CFO, Tel: 070-573 22 97, E-post: hanna.wiik@hybricon.se

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB

Prenumeration