Reports

Publicerat: 2022-08-09 10:15:48

Hybricon Bus System AB: Delårsrapport januari – juni 2022

2022-08-09

Perioden januari – juni 2022
 

  • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 12 274 (kSEK 8 789)
  • Periodens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till kSEK 1 437 (kSEK -588)
  • Periodens resultat efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK 1 796 (kSEK –2 498)
  • Periodens resultat uppgick till kSEK 1 835 (kSEK -2 531)
  • Resultat per aktie: SEK 0,37 (SEK 0,51)
  • Eget kapital per aktie: SEK 1,69 (SEK 2,85)

Andra kvartalet april – juni 2022
 

  • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 10 226 (kSEK 1 883)
  • Periodens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till kSEK 241 (kSEK –2 112)
  • Periodens resultat efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK 420 (kSEK –2 309)
  • Periodens resultat uppgick till kSEK 440 (kSEK –2 311)

Inom parentes uppges belopp för motsvarande period 2021.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Den 7 april 2022 meddelade Hybricon att de inlett ett samarbete med svenska Opibus, ett ledande företag inom e-mobilitet i Östra Afrika nyligen utsett av TIME till ett av världens mest inflytelserika bolag. Hybricon kommer att bidrag med kompetens och erfarenhet till Opibus inom organisatoriska och tekniska frågor.

Den 11 april 2022 meddelade Hybricon att de fått i uppdrag av Malma Logistik att utreda deras behov av laddinfrastruktur. Malma Logistik är en svensk koncern som förvärvar och vidareutvecklar bolag inom logistikbranschen.

Den 19 april 2022 meddelade Hybricon att de lanserar ny webbplats för att synliggöra omställning mot elektrifiering av tung trafik i Norden.

Den 3 juni 2022 meddelade Hybricon att de ska bli servicelämnare av Rototilts tiltrotatorer i Umeåregionen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 13 juli 2022 meddelade Hybricon att de kallar till extra bolagsstämma den 16 augusti 2022 där incitamentsprogram med riktad emission av teckningsoptioner föreslås behandlas.

VD har ordet

Under 2020 togs beslutet om att förändra Hybricons inriktning. Grunderna för förändringarna var uppenbara. Affärsmodellen höll inte. Samtidigt fanns en ny väg att slå in på med King Long som samarbetspartner.

Efter två år präglade av pandemi, krig och allmän finansiell oro har Hybricon nu levererat de första King Long bussarna till Transdev. Tillsammans med bussarna levererades även en 240 kW laddstation från Winline. Dessa leveranser är de första konkreta stegen mot att etablera Hybricon som ett kunskapsbolag som bidrar med erfarenhet och helhetslösningar i omställningen mot hållbara energisystem.

King Long har inför och under leveransprocessen haft upp till fem personer i Umeå samtidigt. Bland annat har King Longs Vice VD med ansvar för internationell försäljning varit på plats och under tiden även träffat ett antal större och viktiga potentiella kunder. Med bussar och laddstation i Umeå tillsammans med full support från King Long intensifieras nu diskussionerna med samtliga större bussoperatörer. De har nu möjlighet att se de nordiskt anpassade bussarna i trafik i Umeå. Dessa möten har redan resulterat i ett antal konkreta diskussioner om demobussar på olika ställen i Sverige.

Som mindre aktör på bussmarknaden kommer det ta tid innan Hybricon är en naturlig del i de större upphandlingarna. Förutsättningarna förbättras dock för varje kvartal som går och under våren har Hybricon varit primär partner till en av de större regionala operatörerna i ett anbud. Tyvärr vann inte operatören upphandlingen men diskussionerna fortsätter!

Även Winline har haft representanter i Umeå under olika omgångar under våren. Under juli har Winline valt att förlägga sin komponenttestning för nästa generations laddare hos Hybricon i Umeå. Detta gör att förtroendet mellan bolagen stärks och kunskapen kring produkterna förbättras.

Inom laddinfrastruktur är marknadspotentialen över de kommande åren avsevärd. Detta blev inte minst tydligt när Naturvårdsverket under Q2 gick ut med sitt stödpaket för publik DC laddning av tunga fordon. Efterfrågan var så stor att Naturvårdsverket uttryckte sin förvåning över antalet inkomna ansökningar. Givet den förväntade starka marknadsutvecklingen inom detta segment kommer en säljare med fokus på just laddinfrastruktur att rekryteras. Målet är att den initiala satsningen även fortsättningsvis kommer att vara självfinansierad.

Det är dock uppenbart att marknaden är på väg att ta rejäl fart inom samtliga segment som Hybricon verkar i och det finns goda möjligheter för bolaget att vara en väsentlig i den omställning som nu sker. En slutsats som dragits under de senaste sex månaderna är att de kunder som nu påbörjar sina processer ännu ej är beslutsmässiga och kunskapsnivån är relativt låg. Givet Hybricons position, historia och produkterbjudande kommer bolaget troligen söka finansiering för en verkligt offensiv satsning på ytterligare säljresurser under de kommande sex månaderna. Detta kommer att ge bolaget större manöverutrymme trots att kassan fortfarande är ansenlig.

Mårten Fuchs

VD

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs 
Verkställande direktör,  Tel: 072–733 22 09,  E-post: marten.fuchs@hybricon.se
Hanna Wiik, 
CFO, Tel: 070-573 22 97, E-post: hanna.wiik@hybricon.se

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB

Prenumeration