Reports

Publicerat: 2023-02-16 07:45:00

Veteranpoolen: Bokslutskommuniké Januari – december 2022

Period 1 oktober – 31 december 2022

Nettoomsättningen uppgick till 110 823 (102 935) kkr motsvarande en tillväxt om 7,7%.

Rörelseresultatet uppgick till 7 326 (10 704) kkr, motsvarande en rörelsemarginal om 6,6% (10,4%).
Resultatet efter skatt uppgick till
5 740 (8 264) kkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital var 14 087 (9 668) kkr.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,29 kr (0,41 kr).

Period 1 januari – 31 december 2022

Nettoomsättningen uppgick till 481 571 (385 256) kkr motsvarande en tillväxt om 25,0%.

Rörelseresultatet uppgick till 52 613 (42 545) kkr, motsvarande en rörelsemarginal om 10,9% (11,0%).
Resultatet efter skatt uppgick till 41 588 (33 507) kkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital var 44 817 (33 923) kkr.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,08 kr (1,67 kr).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kr per aktie.

VD-ord

Kvartal 4 och helår 2022

Det fjärde kvartalet 2022 satte punkt för ett nytt rekord-år för Veteranpoolen. Med en tillväxt om 25% landade omsättningen för året på 482 MSEK att jämföras med 385 MSEK året dessförinnan. Vinsten efter skatt nådde 41,6 MSEK motsvarande en vinstmarginal om 8,6%.

Under det fjärde kvartalet 2022 dämpades tillväxten något. En avsvalnad privatmarknad inom framförallt hantverk var en av de underliggande orsakerna. Tillväxten blev ca 8% och omsättningen för kvartalet landade på 111 MSEK att jämföras med 103 MSEK föregående år. Vinst efter skatt blev 5,7 MSEK för kvartalet motsvarande en vinstmarginal om 5,2%. Resultatet under kvartalet dämpades till följd av satsningar och utbyggnad för framtida tillväxt.

Veteranpoolens verksamhet bidrar till ett bättre samhälle genom att pensionärer kan känna sig fortsatt delaktiga och engagerade. Under 2022 var 7 287 veteraner ute på uppdrag och hjälpte kunder samtidigt som de genererade skatteintäkter och tjänade en extra inkomst utöver sin pension. Veteranpoolens lokalkontor bjöd på 16 450 fikastunder, ordnade hundratals mingelträffar och bjöd in till 53 julfester. Utöver detta har 4 180 veteraner varit på biokväll. Veteranpoolen gör skillnad på riktigt. 

Under avslutningen på 2022 växte Veteranpoolens affärsplan för 2023 fram. Det blir ett år med fokus på att nå ut till fler gamla som nya kunder, rekrytera fler veteraner och utveckla vårt sätt att koppla ihop rätt veteran med rätt kund. Nöjda kunder som uppskattar våra tjänster och positiva veteraner är den plattform vi bygger på.

Vår målsättning är att hjälpa betydligt fler kunder samtidigt som vi engagerar och involverar fler veteraner som vill jobba extra efter sin pension. Våra veteraner känner sig delaktiga i samhällets utveckling och tjänar utöver sin pension extrapengar som ger en guldkant på vardagen. Detta är vårt uppdrag och vårt bidrag till ett bättre samhälle.

Mats Claesson

Verkställande direktör

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättning och resultat

Oktober – december 2022

Nettoomsättningen uppgick till 110 823 (102 935) kkr vilket innebär en tillväxt om 7,7%.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar m.m. uppgick till 7 594 (10 989) kkr och rörelseresultatet till 7 326 (10 704) kkr. Rörelsemarginalen uppgick till 6,6% (10,4%).
Resultatet efter skatt uppgick till 5 740 (8 264) kkr motsvarande en vinstmarginal om 
5,1% (7,9%).

Januari - december 2022

Nettoomsättningen uppgick till 481 571 (385 256) kkr vilket innebär en tillväxt om 25,0%.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar m.m. uppgick till 53 553 (43 468) kkr och rörelseresultatet till 52 613 (42 545) kkr. Rörelsemarginalen uppgick till 10,9% (11,0%).
Resultatet efter skatt uppgick till
41 588 (33 507) kkr motsvarande en vinstmarginal om 8,6% (8,6%).

Kassaflödet

Oktober – december 2022

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 14 087 (9 668) kkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 5 463
(9 767) kkr.

Januari – december 2022

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 44 817 (33 923) kkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 45 030 (33 885) kkr.

 Likviditet och balansräkning

Likvida medel uppgick per 2022-12-31 till 56 953 (73 819) kkr.

Det egna kapitalet uppgick per 2022-12-31 till 55 539 (74 006) kkr.

Soliditeten uppgick till 44,8% (56,4%).

Väsentliga händelser

Ukrainakrisen

Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon väsentlig påverkan på verksamheten. Eventuell påverkan framöver är svår att bedöma och bolagets ledning följer löpande utvecklingen av situationen i Ukraina i syfte att uppskatta eventuella  effekter på verksamheten och dess finansiella ställning.

Årsstämma

Årsstämma i Veteranpoolen AB (publ) hölls den 9 juni 2022 på Veteranpoolens kontor i Göteborg. Vid stämman var 3 514 585 (2 210 000 av aktieslag A och 1 304 585 av aktieslag B) aktier representerade vilket motsvarar  17,6% av aktierna och 42,6 % av rösterna.
Följande beslutades:

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade om omval av Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius, Sabine Söndergaard och Andreas Gindin som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Mats Claesson till VD och Patrik Torkelson till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras så att avrundat 60 055 000 kronor lämnas i utdelning, innebärande utdelning med ett belopp om 3,00 kronor per aktie, och att återstoden om avrundat 11 053 000 kronor balanseras i ny räkning.

Affärsmodell och fokus för framtiden

Affärsmodell och fokus för framtiden

I princip alla av Veteranpoolens lokalkontor bedrivs som franchiseverksamheter där en franchisetagare tecknat avtal om att driva Veteranpoolen inom ett givet distrikt. Genom ett franchiseavtal ges franchisetagaren rättigheten och skyldigheten att driva en enhet i enlighet med avtalets bestämmelser och tillhandahållna riktlinjer. Franchisetagarna är juridiska personer och organiserade som aktiebolag.

Veteranpoolens strategi syftar till fortsatt utveckling och expansion av verksamheten med fokus på att stödja sina lokala kontor i strävan att växa sig starkare. Genom att fortsätta utveckla sitt koncept ska Veteranpoolen kontinuerligt attrahera starka franchisetagare med lokal förankring och ett engagemang för att driva verksamheten i egen regi samtidigt som de ingår i en större helhet med stöttning från centrala resurser.

Som ledare i sin bransch ska Veteranpoolen fortsätta omdana svenskt arbetsliv och bli en naturlig brygga för den som inte vill arbeta kvar på sitt ordinarie jobb men samtidigt inte vill bli pensionär på heltid. Fortsatt fokus på att leverera tjänster av högsta kvalitet skall borga för framtida framgångar.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen 2021. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, miljö, medarbetare, förvärv och kunder.

Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna för upprättande av denna delårsrapport är desamma som för årsredovisningen för 2021 där en detaljerad beskrivning av bolagets redovisningsprinciper framgår.

Granskning

Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Årsstämma

Årsstämman kommer hållas i Göteborg den 8 juni 2023. Årsredovisningen kommer att offentliggöras senast tre veckor före årsstämman. Årsredovisningen kommer även finnas tillgänglig via bolagets hemsida samt skickas till aktieägare om så önskas.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kr per aktie.

Kommande finansiell information

Delårsrapport för kvartal 1  2023-05-17

Halvårsrapport  2023-08-22

Delårsrapport för kvartal 2   2023-11-16

Göteborg 2023-02-16

Patrik Torkelson  Sabine Söndergaard

Styrelseordförande  Ledamot

Fredrik Grevelius  Andreas Gindin

Ledamot  Ledamot

Mats Claesson

VD

Läs mer hos Cision
Läs mer om Veteranpoolen