Press release from Companies

Publicerat: 2023-04-17 17:45:15

Amnode AB: Amnode Årsstämmokommuniké 2023

Årsstämma 2023 har avhållits den 14 april 2023 i Amnode AB i Gnosjö. Stämman leddes av ordförande Lars Save och 12 aktieägare var representerade på stämman, representerande 65,1 % av samtliga aktier och röster i Bolaget. Framlagd årsredovisning 2022, revisionsberättelse och styrelsens förslag enligt kallelsen behandlades och antogs i sin helhet.

Årsstämman beslutade att;

  • fastställa 2022 resultat- och balansräkning för moderbolag och för koncernen och att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2022.
  • ingen utdelning skall lämnas och att förlusten överförs i ny räkning.
  • till styrelse intill slutet av nästa årsstämma valdes fyra ledamöter. Omval av ledamöterna Lars Save, Sam Olofqvist, och Mikael Fransson. Nyval av Kenneth Österman att utgöra bolagets fyra ordinarie styrelseledamöter intill nästa årsstämma. Inga suppleanter valdes. Stämman omvalde Lars Save som ordförande för styrelsen med utslagsröst.
  • anta riktlinjer enligt styrelsens förslag om ersättningar till styrelsens ledamöter, totalt 400 tkr att utgå så som lön.
  • ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma med de begränsningar som följer av bolagets bolagsordning. Idag finns totalt 3 391 068 aktier i Amnode AB

Gnosjö 14 april 2023

Styrelsen

Frågor till ordf. Lars Save, 070 590 18 22, eller vår hemsida www.Amnode.se

Koncernen Amnode består av det noterade moderbolaget Amnode AB, ett helägt rörelsedrivande dotterbolag AM Stacke Group AB, Gnosjö med sina två dotterbolag Stacke Mattssons AB, SGV Forging in Skultuna AB.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB