Reports

Publicerat: 2023-11-03 10:30:22

Amhult 2 AB: Delårsrapport 3/2023

Januari-september 2023, AMHULT 2 AB (publ)

Intäkter för perioden uppgick till 61 244 (57 796) TSEK.

Resultatet för perioden 20 135 (24 711) TSEK efter skatt.

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 2,94 (3,61) kronor per aktie.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets intäkter under perioden januari till september uppgick till 61 244 (57 796) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 20 135 (24 711) TSEK efter skatt.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Juli-september
Entreprenaden kv. Spitfire har förlöpt som förväntat och vi nådde en milstolpe den 22 september när vi tog över den första etappen, två trapphus och tre av fem radhus. De första hyresgästerna flyttade in i oktober så nya hyresintäkter faller först in på nästa kvartal. Under perioden har vi varit i gång med två byggnationer, utöver nyss nämnda så har även entreprenaden för kv. Hercules etapp 1 (Amhult 108:4) varit i full gång med markarbeten för att frigöra utrymme för garageplanet. De två sista hotellrummen i den tidigare uppstartade utbyggnaden påbörjades och ska slutföras under oktober eller november 2023.

Våra intäkter har ökat till följd av främst ökade hyror för lokaler tack vare höjning enligt KPI, men även bostadshyrorna har ökat något. Vi minskade våra driftskostnader vilket till stor del beror på att elkostnaderna var lägre denna period än samma period föregående år. Vårt rörelseresultat som ökade, trots det generellt nedstämda konjunkturläget som råder, är vi väldigt nöjda med. Tyvärr dras årets resultat hittills ned till följd av ökade räntekostnader för de lån vi varit tvungna att omförhandla under året som passerat. I det stora hela är bolaget stabilt i de kyliga vindarna vi känner.

Januari-september
Av entreprenaderna har kv. Spitfire (Amhult 108:6) varit i full gång under hela året för att nu under kommande kvartal gradvis trappas ned. Kv. Hercules påbörjades i juni och förväntas pågå under hela år 2024 för att färdigställas under år 2025.

Perioden präglas i stort av samma förutsättningar som nämnts för kvartalet. Vi kan se att intäkter och kostnader följer ungefär samma mönster och det som sticker ut är räntekostnaderna som ökat gentemot föregående år vilket drar ner årets hittills upparbetade resultat.

FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och landets fördelar. 

AMHULT 2 AKTIEN

Amhult 2:s aktie är noterad på Aktietorget sedan maj 2005. Bolaget har inga egna aktier. 

Aktiekapital:        136 950 660 SEK
Antal aktier:         6 847 533 aktier
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag:            A
Antal:                   2 025 000
Aktieslag:            B
Antal:                   4 822 533
Kvotvärde:          20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till kr 2,94 (2,83) kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden 7 personer. 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering av Värderingsinstitutet HB. Senaste värderingen är utförd per 2022-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad. 

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8 samt IAS 34.

GRANSKNING

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Torslanda den 26 oktober 2022

AMHULT 2 AB (publ)
            


Eigil Jakobsen                    Emilie Loft                        Peter Eriksson
Styrelseordförande            Verkställande direktör        Styrelseledamot
            
        
              

Magnus Wiktorson            Niels Techen    
Styrelseledamot                 Styrelseledamot


KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2024-02-23| Bokslutskommuniké     (31 dec 23)
2024-03-11| Årsredovisning 2023

På Amhult 2s webbplats finns möjlighet att hämta pressmeddelanden och delårsrapporter. www.amhult2.se 

För ytterligare information hänvisas till:
Emilie Loft, CEO                                emilie@amhult2.se    0709-76 89 03
Annika Corneliusson, CFO                 annika@amhult2.se    0709-76 89 96
Eigil Jakobsen; Styrelseordförande    eigil@amhult2.se    0709-76 89 00

 

Emilie Loft
0709 76 89 03
emilie@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB