Press release from Companies

Published: 2023-11-22 16:05:12

Respiratorius AB: Valberedning inför årsstämman 2024 utsedd

Enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman i Respiratorius AB (Bolaget) den 16 maj 2023 ska valberedningen inför årsstämman 2024 bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista september 2023.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2024 fastställts till att bestå av följande tre ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den 30 september 2023:

  • Johan Drott (Ordf.), representerande Valcuria Holding AB
  • Ben Hayes, representerande eget innehav
  • Hans Harvig, representerande eget innehav

Valberedningens uppdrag är att inför årsstämman 2024 förbereda förslag avseende val av ordförande på stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, val av revisor samt ersättning till denne samt principer för utseende av valberedningen.


Förslag till valberedningen

Datum för årsstämman offentliggörs senare under innevarande år.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till:

info@respiratorius.com

För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 27 februari 2024.

Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel för behandling av aggressivt lymfom. Bolagets affärsidé är att utveckla kandidater till nya läkemedel baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat överlägsna resultat jämfört med det som i dag betraktas som standardbehandling. För mera information om Respiratorius, besök www.respiratorius.com.

Läs mer hos Cision
Read more about Respiratorius AB