Press release from Companies

Published: 2024-01-18 08:30:00

Arcede Pharma AB: Sista dag i utnyttjandeperioden för Arcede Pharmas teckningsoptioner är den 19 januari 2024

Arcede Pharma AB (publ) (”Arcede” eller ”Bolaget” emitterade under 2024 teckningsoptioner av serie TO 1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO 1 ska enligt villkoren uppgå till 0,09 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 pågår från och med den 8 januari 2024 till och med den 19 januari 2024. Sista dag i utnyttjandeperioden är således imorgon den 19 januari 2024. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.arcedepharma.com. Där återfinns även en kortfattad presentation av Arcede samt villkoren i TO 1.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 1:

  • Utnyttjandeperiod: 8 januari 2024 – 19 januari 2024.
  • Teckningskurs: 0,09 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: 112 223 944 teckningsoptioner av serie TO 1.
  • Vid fullt utnyttjande nyemitteras 112 223 944 aktier som tillför cirka 10,1 MSEK före emissionskostnader.
  • Vid fullt utnyttjande i TO 1 uppstår en utspädningseffekt om cirka 48,7%.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 var den 17 januari 2024.
  • Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 19 januari 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs aktiv teckning av aktier.
  • Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 19 januari 2024.

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Arcede i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1.

För mer information:
Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB 
mia.lundblad@arcedepharma.com
+46 723 12 27 44

Om Arcede Pharma:
Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.

Läs mer hos Cision
Read more about Arcede Pharma AB