Press release from Companies

Published: 2024-01-22 13:30:00

Arcede Pharma AB: Arcede Pharma AB tillförs cirka 4,6 MSEK

Teckningsoptioner av serie TO 1 tecknades till cirka 45,35% procent och Arcede Pharma AB (publ) tillförs cirka 4,6 MSEK.

Arcede Pharma AB (publ) ("Arcede" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 1, vilka emitterades under 2023. Totalt nyttjades 50 887 948 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande cirka 45,35 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO 1, för teckning av 50 887 948 aktier till en teckningskurs om 0,09 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 1 tillförs Arcede cirka 4,6 MSEK före emissionskostnader.

VD Mia Lundblad kommenterar:
"Vi är mycket tacksamma för förtroendet från våra aktieägare. Tillskottet ger oss möjlighet att lägga en plan för den kommande perioden så att pengarna gör så mycket nytta som möjligt".

Bakgrund
Perioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 pågick från och med den 8 januari 2024 till och med den 19 januari 2024. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 var 0,09 SEK. Totalt nyttjades 50 887 948 teckningsoptioner av serie TO 1 för teckning av 50 887 948 aktier, vilket innebär att cirka 45,35 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO 1 utnyttjades för teckning av aktier. Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom några veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 ökar antalet aktier i Arcede med 50 887 948 aktier, från 118 070 266 aktier till totalt 168 958 214 aktier. Aktiekapitalet ökar med cirka 4 352 135 SEK, från cirka 10 097 828 SEK till cirka 14 449 963 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO 1 uppgår utspädningen till cirka 30,1 procent baserat på antalet aktier efter utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1.

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Arcede i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1.

För mer information:
Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB 
mia.lundblad@arcedepharma.com
+46 723 12 27 44

Om Arcede Pharma:
Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.

Läs mer hos Cision
Read more about Arcede Pharma AB