Press release from Companies

Published: 2024-02-12 16:37:50

Arcede Pharma AB: Arcede Pharma AB: Bokslutsrapport för räkenskapsåret 2023

Rättelse: Ej MAR-klassad samt kommentar om vinstdisposition

Rättelse

Bokslutskommuniké

2023-01-01 – 2023-12-31

Arcede Pharma AB (publ), 556650-7330

KVARTAL 4 2023*

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -24 038 (-1 203) KSEK[1]
 • Resultatet per aktie[2] efter utspädning uppgick till -0,20 (-0,21) SEK
 • Soliditeten[3] uppgick per 2023-12-31 till 86 (95) %

*Jämförelseperioden avser 2022-11-01 – 2022-12-31.

HELÅRET 2023**

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -31 141 (-4 869) KSEK1
 • Resultatet per aktie4] efter utspädning uppgick till -0,84 (-0,83) SEK

** Jämförelseperioden avser 2022-05-01 – 2022-12-31.

1) Av detta belopp 2023 utgörs -20 797 KSEK av nedskrivningar av immateriella tillgångar hänförbara till tiden före bolagets bildande, vilka inte längre bedöms ha kommersiell bärkraft. Det gäller RESP2000, RESP3000, RESP1000 och RESP-HSAT.

2) Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 118 070 266 aktier (genomsnittligt antal aktier).

3) Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

4) Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 5 846 322 aktier (genomsnittligt antal aktier).

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET

 • I januari meddelades att ledande experter inom lungfarmakologi och lungmedicin engagerats som rådgivare till Arcede Pharma.
 • Det kanadensiska patentverket meddelade i januari att de avsåg bevilja patentansökan för RESP9000-serien där RCD405 ingår, via ett formellt meddelande om "Notice of Allowance".
 • I februari meddelade även det amerikanska patentverket slutföreläggande för RCD405, vilket innebär ett beviljande för patentet för RESP9000-serien.
 • Tillsammans med Iconovo och Lunds universitet erhöll Arcede Pharma finansiering från Swelife. Bidraget (totalt cirka 2 miljoner SEK) är ett maximalt bidrag under projekttiden (april 2023-december 2024) och är uppdelat på bidrag till Arcede Pharma på 877 500 SEK, 525 000 SEK till Iconovo och 623 150 SEK till Lunds universitet.
 • Styrelsen i Arcede Pharma AB beslutade den 14 juli 2023 att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"), vilket godkändes vid den extra bolagsstämma som hölls den 17 augusti 2023.
 • Den 11 september 2023 offentliggjorde bolaget utfallet i företrädesemission av units. Totalt tecknades 96 934 429 units, motsvarande cirka 66 procent av företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 8 156 184 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 6 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 72 procent och inga emissionsgarantier behövde tas i anspråk.
 • Den 13 oktober meddelade Arcede Pharma att Erik Magnusson utsetts till CFO.
 • Den 8 november meddelade bolaget att RCD405 tolererades väl även i den sista toxikologiska studien. Det toxikologiska programmet inför de första kliniska studierna är därmed avslutat.
 • Tillsammans med Iconovo AB (publ) meddelade Arcede Pharma att samarbetsprojektet vad gäller formuleringsutvecklingen av läkemedelskandidaten RCD405 fortskrider med goda resultat.
 • Den 11 december meddelade verkställande direktören Mia Lundblad att hon kommer att avgå för att anta en mer forskningsinriktad roll utanför bolaget men kommer att kvarstå som vd tills dess att en ersättare utsetts.
 • Styrelsen för Arcede Pharma AB meddelade den 20 december att de utnämnt Erik Magnusson till tillförordnad vd från den 1 februari 2024. Parallellt kommer ordförande Ingemar Kihlström att fungera som arbetande styrelseordförande. Det meddelades också att rekryteringsprocessen för ny vd är påbörjad.

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • I starten på januari meddelades att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 pågår från och med den 8 januari 2024 till och med den 19 januari 2024.
 • Den 22 januari 2024 publicerades utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 1. Totalt nyttjades 50 887 948 teckningsoptioner, motsvarande cirka 45,35 procent av utestående teckningsoptioner. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 1 tillförs bolaget cirka 4,6 MSEK före emissionskostnader.

VD har ordet

Jag vill rikta ett stort tack till alla aktieägare som tecknade optioner vilket resulterade i att Arcede Pharma fick in 4,6 MSEK (brutto) i ytterligare kapital. Vi är oerhört tacksamma för detta finansiella stöd och tillsammans har vi i ledningen inlett en översyn hur vi på bästa sätt skall planera den kommande perioden, baserat på det aktuella finansiella läget. Med hjälp av Erik Magnussons erfarenhet och finansiella kompetens, samt Ingemars och min egen projektkännedom, är jag övertygad om att vi tillsammans kommer att kunna utarbeta en hållbar plan fram till dess att en ny permanent vd är på plats.  

Den stora nyheten under det sista kvartalet 2023 var att tox-programmet avslutades med goda resultat, d.v.s. RCD405 uppvisade inga oväntade effekter och det kunde konstateras att substansen är säker upp till de högsta doserna som blev administrerade i respektive studie. Ytterligare positiva nyheter var att Erik Magnusson tillträdde som CFO, vilket har visat sig vara en stor tillgång, inte minst nu när jag avslutar mitt uppdrag och Erik, tillsammans med vår ordförande Ingemar Kihlström, tar över rodret tills en permanent lösning är på plats.

Jag har haft förmånen att få vara en del av bolaget från starten och kan konstatera att det har varit en spännande och händelserik tid där vi genomfört en hel del betydelsefulla studier som ökat förståelsen för RCD405. Därmed kan vi nu, på bästa sätt, fortsätta den framgångsrika utvecklingen av projektet. Då vi har bekräftat dess goda formuleringsegenskaper samt dess säkerhet och unika effekter gäller det nu att knyta ihop säcken och optimera den fortsatta utvecklingen. Med tanke på den spännande fasen, på randen till klinik, där vi just nu befinner oss, är det med ett visst vemod jag lämnar bolaget, dock med övertygelsen om att det är i goda händer. Att vi har en helt unik substans med lovande prekliniska resultat råder inget tvivel om och jag kommer fortsatt följa bolaget, men nu på lite distans.

Mia Lundblad, avgående VD

Arcede Pharma AB


Informationen är sådan som Arcede Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-12 16:38 CET.

För mer information:
Erik Magnusson, tf VD
Arcede Pharma AB 
erik.magnusson@arcedepharma.com
+46 708 565 245

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den .

Läs mer hos Cision
Read more about Arcede Pharma AB