Published: 7/17/2023 8:07:22 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about AB Igrene: Igrene rapporterar minskad rörelseförlust

Gasprospekteringsbolaget Igrene redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -0,5 miljoner kronor (-1,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,03).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,6 miljoner kronor (-0,9).

Likvida medel uppgick till 4,6 miljoner kronor (1,2).

Under väsentliga händelser för kvartalet skriver bolaget om att en utredning tillsatts av regeringen som ska undersöka vilka de inhemska tillgångarna på kol, olja och naturgas är och vilka förutsättningar som krävs för att nyttja dessa vid fredstida kris eller höjd beredskap, inklusive finansiering.


Igrene, Mkr Q3-2022/2023 Q3-2021/2022 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,5 -1,1
Resultat före skatt -0,5 -1,1
Nettoresultat -0,5 -1,1
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,03
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,6 -0,9
Likvida medel 4,6 1,2 283,3%

Read more about AB Igrene