Reports

Published: 2019-05-07 09:00:00

Bahnhof AB: Bahnhofs delårsrapport 1, 2019

Rekordkvartal privatmarknad

12 967 nya kunder!

Sveriges snabbaste bredband!

- 10 Gbit/s till privathushåll och bostadsrättsföreningar

Snabbväxande företagstjänster!

- SD WAN

- Bahnhof Cloud

- Datacenter och strömmad media

- Managerade kontorsnät

- Företagstelefoni

Omsättning: 306,3 Mkr

Vinst: 31,4 Mkr

Omsättningen uppgick till: 306,3 Mkr (282,7 Mkr).

Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 42,8 Mkr (43,9 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 31,4 Mkr (34,8 Mkr)

Resultat efter skatt uppgick till: 25,2 Mkr (16,7 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie uppgick till: 0,23 kr (0,15 kr)

Nettomarginal: 10,3% (12,3%)

Siffror inom parentes avser det första kvartalet 2018.

Lönsamheten påverkas något av höjda avgifter från några större leverantörer (kommunikationsoperatörer och nätägare) i segmentet öppna stadsnät. Det handlar om generella avgiftshöjningar som drabbar alla operatörer som är verksamma i dessa nät. Bahnhof har i perioden valt att inte kompensera sig för underliggande avgiftshöjningar av främst IP-Only, Telia och Telenor. Men på årsbasis kommer vi att uppnå prognosmål.

Under perioden uppmäts en rekordhastighet för Bahnhof i ”Bredbandskollen”, där vi når den snabbast uppmätta hastigheten någonsin.

På företagssidan växer vi med en rad tjänster. Det handlar om både nya tjänster på nätsidan som till exempel ”Bahnhof SD-WAN”, och om nya tjänster i datahallarna (inte minst Bahnhof Cloud) som knyter ihop våra datacenter med vårt höghastighetsnät.

Första kvartalet 2019 i sammandrag

Det första kvartalet präglas av en stark kundtillväxt på framför allt privatsidan. Under januari till och med den sista mars växer Bahnhof med 12 967 bredbandskunder (netto). Det är ett nytt rekord, och något som sticker ut i branschen på ett positivt sätt. Bahnhof tar nu marknadsandelar av andra aktörer.

Ett antal stora innehållsleverantörer har valt Bahnhof för sin infrastruktur, varav den viktigaste är Bonnier Broadcasting. Vi tillhandahåller plattformar och nät för strömmat innehåll.

Under det första kvartalet genomför vi fortsatta uppgraderingar av våra teknikplattformar (datacenter och nät) på 23,3 Mkr (10,3 Mkr).

En större investering genomförs i Malmö där datahallen ”Sparven” nu byggts ut ytterligare. Vår knutpunkt i Norrland byggs färdigt, med en ny central arbetsplats i Umeå, som kommer att invigas i början av juni.

Den finansiella situationen i Bahnhof är mycket god. Kassaflödet är för perioden plus 11,2 Mkr (+10,8 Mkr). Den sista mars 2019 är likvida medel i Bahnhofs kassa 293,7 Mkr (244,3 Mkr).

Prognos år 2019

Bahnhofs prognos för helåret 2019 är en tillväxt på omkring 15 procent, med en rörelsemarginal på lägst 12 procent. Denna tillväxt kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. Vi utesluter samtidigt inte strukturaffärer eller etablering inom nya affärsområden som kan ge ytterligare positiva effekter.

Vision

Bahnhof ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder säker, klimatsmart och innovativ kommunikationsteknik för företag och privatpersoner. Inom några år ska Bahnhof vara en av de stora Nordeuropeiska aktörerna inom telekom, där siktet är inställt på den globala marknaden för kommunikations- och molntjänster.

Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt. Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar.

Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra aktörer. Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv.

Detta är för oss inte tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar ställning även i kontroversiella frågor. Vi är övertygade om att dessa principer, kommer att bära oss framåt, även ur ett större och globalt perspektiv!

Den enskilt största affären under kvartalet är med Bonnier Broadcasting som nu valt Bahnhofs infrastruktur för distribution av strömmat innehåll till den svenska marknaden. Lösningen är skräddarsydd, helt i enlighet med Bonniers önskemål. Bonnier har tidigare haft vissa tjänster som nu utökas och byggs på med en uppgraderad plattform, där innehåll nu kan strömmas med 100 Gbit/s.

Det här är ett bra exempel på hur flera stora innehållsleverantörer valt Bahnhof för distribution av media eller innehåll på olika sätt. Det är också ett kundsegment som särskilt värdesätter kombinationen av teknisk pålitlighet i datacenter och våra blixtsnabba nättjänster. Bahnhof har helheten, vilket skiljer oss från flera av våra konkurrenter.

Vi förstärker också vår tekniska närvaro på flera sätt i Sverige. Det är en satsning där vi fortsätter att flytta ut innehåll och nättjänster så nära marknaden som möjligt. Våra datacenter byggs alltid med ett perspektiv där vi väljer bästa nätmässiga förutsättningar (nästan alltid i storstädernas citykärnor). Det senaste exemplet på detta är att vi nu kraftfullt byggt ut vårt datacenter i centrala Malmö.

Anläggningen ”Sparven” i Malmö (byggd i en före detta telestation, som också kan sägas vara hjärtat i Sydsveriges nät) har nu i stort sett fördubblad kapacitet jämfört med tidigare. Några av de större kunderna är Malmö Stad samt Ubisoft.

Utöver det har vi under kvartalet etablerat en tekniknod i Umeå, hjärtat i vår stora Norrlandssatsning. I och med att Bahnhof inom kort öppnar ett större regionkontor i Umeå blir vi också en av Norrlands mest spännande arbetsgivare.

Vi har även uppgraderat vårt lokala stomnät i storstäderna till 100 Gbit/s-våglängder som möjliggör ännu kraftfullare och snabbare kapacitetstjänster.

Företagsmarknad

Totalt svarade koncernens företagsaffär för 108,0 Mkr (94,6 Mkr) av Bahnhofs omsättning under det första kvartalet 2019.

Bahnhofs datacenter är marknadsledande när det handlar om miljötänkande. Vi återanvänder energi från servrar och IT-tjänster genom att distribuera överskottsenergin till fjärrvärmenät som värmer upp bostäder.

Men nu använder vi dessutom våra reservkraftsanläggningar på ett nytt sätt. I samarbete med Svenska Kraftnät lanserade vi som första datacenter ”Grid Support”, som bygger på att Bahnhof är en del av den svenska elförsörjningen. Tekniskt använder vi våra reservkraftsanläggningar för att ge elnätet förutsättningar att bibehålla en jämn kvalitet, med jämn frekvens. När nya energikällor som sol och vind ökar i betydelse, med större svängningar i kraftförsörjningen, måste man kunna upprätthålla en stabil och jämn kraftförsörjning i elnätet. Det här är en del i vår ambition att alltid vara ledande inom grön IT.

Privatmarknad

Totalt har Bahnhof 331 896 privatkunder den sista mars 2019. Det är en tillväxt på tre månader med 12 967 nya hushåll netto, som har valt någon av Bahnhofs snabba fibertjänster.

Rekordtillväxten sker samtidigt som konkurrenterna, de största telebolagen, lanserat massiva reklamkampanjer för sina tjänster. Bahnhof vinner likväl terräng, och vi ökar våra marknadsandelar. Bahnhof har ett varumärke som står för teknisk spetskompetens och pålitlighet, men också för en syn där vi står upp för den fria kommunikationen, genom att vi tar ställning i ett antal mer ideologiska frågor om till exempel nätfrihet och innehåll. Under perioden har dessa ämnen åter varit i debatten, och sannolikt bidragit på ett positivt sätt.

Kundtjänst är nu fullt ut moderniserad och tidigare flaskhalsar (från främst 2018) är nu borta. Vår filosofi är att förena hög kompetens hos den enskilde medarbetaren, med en effektiviserad och automatiserad supportplattform.

Det personliga bemötandet kan inte ersättas av maskiner, men nyttan finns i en kombination. Bahnhof driver också kundtjänst i egen regi, nu med stora arbetsplatser i Dalarna (Borlänge) och i Västerbotten (Umeå).

Elementica – framtidens datacenter!

Bolaget Elementica Data Center Construction AB (publ) är ett publikt men onoterat bolag som ägs till 72,73% av Bahnhof AB, och till 27,27% av omkring 1 500 övriga ägare. Elementica konstruerar och driftar datahallar, där affärsidén är att sälja överskottsvärme från datahallar till energibolag (som sedan kan nyttja denna i fjärrvärmenät för att värma upp bostäder).

Aktuell status:

Rivningen av den befintliga äldre byggnaden (på Midskogsgränd 11 - 13 i Hjorthagen i Stockholm) pågår med entreprenören Peab. Syftet är att möjliggöra bygget av datahallen Elementica, och förbereda färdig byggbar tomt till senhösten 2019.

Byggytan är omkring 10 000 kvm, där anläggningen ligger i direkt anslutning till vitala delar av Stockholms infrastruktur (biovärmeverk, elförsörjning och fjärrvärmenät). Fastigheten Starkströmmen, på attraktiv mark i Stockholms innerstad, är sedan december 2018 ägd av Elementica. Rivningsarbeten påbörjades under första kvartalet 2019. 

Styrelsen undersöker nu förutsättningarna för att ändra ägarbilden i Elementica, på så vis att bolaget blir ett 100 procent helägt dotterbolag till Bahnhof AB. Det finns fördelar med en helägd anläggning, både på kostnads- och försäljningssidan. Projektet är kort sagt för bra för att inte genomföra i egen regi, med en samordnad gemensam organisation. De nya värden som skapas kommer därmed att ingå i Bahnhof AB till 100 procent. En helägd anläggning ingår också i den framtidssatsning som pågår, med molntjänster med sikte utanför Sverige.

VD har ordet

I gryningen den första mars 2019, närmare bestämt klockan 04.53, uppmättes det snabbaste mätvärdet någonsin i ”Bredbandskollen”*.

*Bredbandskollen.SE är en oberoende mättjänst från Internetstiftelsen, som mäter hastighet och kvalitet i olika operatörers bredbandstjänster.

Det var en Bahnhofkund, en privatperson, som testade vårt bredband från sin bostad och fick ett värde som översteg 9 Gigabit per sekund, med en närmast obefintlig latens på strax över 1 millisekund.

Det här är ingen riggad siffra. Det är alltså inget iscensatt värde från en enskild testsituation där ett bolags marknadsavdelning under mer eller mindre laboratoriemässiga förhållanden skrämt upp en koaxialkabel eller fibertjänst till fartrekord som sen redovisas i annonsbladet IDG.

Nej, detta handlar om skarpa mätdata ur den grå vardagen. Bahnhof blev själva kontaktade av Bredbandskollens egna tekniker som uppmärksammat rekordresultatet och ville delge oss den glada nyheten.

Bakom rekordet ligger en systematisk satsning på att höja kapaciteten i vårt fibernät, där vi nu i stort sett sopar banan med konkurrenterna. Våra kunder skördar kort sagt de tekniska frukterna av Bahnhofs satsningar på Sveriges snabbaste bredband. Det gäller både företags- och privatmarknaden.

Det första kvartalet 2019 präglas av stor tillväxt på framför allt privatsidan med många nya kunder. Det är såklart roligt att sätta ett tillväxtrekord, eftersom jag samtidigt läser om vikande siffror för en del av våra största konkurrenter.

Just nu växer Bahnhof varje vardag med drygt 200 bredbandskunder netto. I en relativt nära framtid kommer en halv miljon hushåll ha supersnabbt bredband från Bahnhof.

Det gör oss inte bara till en stor utmanare på den svenska marknaden, utan också till en av de största europeiska aktörerna som inte har sina rötter i de gamla statliga telemonopolen, eller dopar affärsmodellen med riskkapital.

Det är en bra grund att stå på när vi nu siktar mot mål utanför Sverige. Och där vi tror att en filosofi som bygger på privata molntjänster med en frihetlig syn på internet, har bäring långt utanför nationsgränserna.

Det ska utan omsvep sägas att de ekonomiska marginalerna sjunker något under det första kvartalet. Det är ett tillfälligt hack i kurvan, och vi bedömer att vi snart är i fas med angivna prognosmål avseende rörelseresultat.

Den underliggande bakgrunden är främst de prishöjningar som några av de största telejättarna lastat över på andra aktörer, i framför allt öppna nät.

Det är visserligen en splittrad bild där prishöjningar genomförts i varierande grad.

Men det går inte att frigöra sig från misstanken att telejättarnas egen vikande försäljning på slutkundsområdet, nu kompenseras med höjda avgifter i stadsnät.

Det är såklart tråkigt för de kommuner som för ett antal år sedan valde att leja ut, eller rentav sälja, väsentliga delar av medborgarnas skattefinansierade infrastruktur.

Jag varnade då för effekterna - att man inte skulle sälja ut infrastruktur till aktörer som sitter på två stolar, eller sådana som bygger naturliga monopol. Nu kommer facit. En av Winston Churchills storheter var att han aldrig sa ”vad var det jag sa”. Så stor är inte jag.

Man kan jämföra med de offentliga nätägare som valt en annan linje, med ett intelligentare perspektiv. Det gäller till exempel Stokab (i Stockholm) och Malmö Energi, som bägge måste betecknas som ett par av landets absolut bästa nät.

De är också nät som rent tekniskt tillhandahåller svartfiber på slutkundsnivå, och därmed möjliggör nya innovationer. Det går däremot inte i de andra kommunerna, som nu ofrånkomligt hamnar i bakvattnet.

Det här har också bäring på landets största telebolag Telia. Jag välkomnar att det äntligen finns en politisk vilja att dela upp bolaget i två delar - en som står för själva vägnätet (fiber eller annan infrastruktur) och en som står för tjänster till slutkunder.

Staten bör självklart avyttra den del av Telia som säljer slutkundstjänster, och istället koncentrera sig på det som man är bra på – själva infrastrukturen. En privat reflexion är att jag anser att staten heller inte bör äga stora delar av kommersiell tevemedia.

I det här sammanhanget måste jag såklart nämna en av kvartalets viktigaste företagsaffärer. Vi är stolta och glada över att berätta att Bahnhof nu står bakom väsentliga delar av Bonnier Broadcastings plattformar för strömmat innehåll.

Bahnhof har under lång tid jobbat med att gifta ihop våra nättjänster med våra tjänster i datacentren på olika sätt. Det handlar om tjänster som därmed kan ge innehållsleverantörer, av till exempel strömmad media, bästa möjliga förutsättningar.

Det händer väldigt mycket positivt på företagssidan när det gäller utveckling av nya tjänster. Bahnhof har några fokusprojekt både för Cloud, 5G, samt en ny typ av nättjänster som vi kommer att lansera och återkomma till längre fram.

Slutligen måste jag avsluta med friterad kyckling. I början av året blev vi kontaktade av den amerikanska snabbmatskedjan KFC, som fastnat för Bahnhofs ultrasäkra bergrum och datacenter ”Pionen White Mountains”, på Södermalm i Stockholm.

Det slutade med att KFC inte bara blev kund, utan även att de spelade in en reklamfilm i bergrummet. Budskapet i filmen är att KFC gör allt för att skydda Colonel Sanders hemliga recept på

friterad kyckling från Kentucky. I filmen låter man dessutom en mycket känd rollfigur från en Science Fiction-film överlämna det hemliga digitaliserade receptet till mig personligen i datahallen.

Jag är förhindrad att berätta vem rollfiguren är, eftersom det amerikanska filmbolaget i sin vidsynthet förbjudet just detta. Det här är väl på många sätt också en försmak av vad EU:s direktiv om upphovsrätt kommer innebära för att förstöra själva poängen med internet – att dela kultur, tankar och idéer. EU har nu, i enlighet med Morgan Johanssons personliga önskan, bestämt att instifta ett uppladdningsfilter som ska förhindra att bilder som ägs av amerikanska filmbolag delas av människor.

Det här med reklamfilm och kyckling kanske är löjligt att lyfta i en kvartalsrapport. Samtidigt har jag fått statistik över hur många som såg den här reklamkampanjen - globalt. Det var i slutändan över 700 miljoner människor som såg mig skaka hand med den där filmfiguren jag är förbjuden att omnämna med namn.

Det är ett faktum att Bahnhof driver en av världens mest kända och profilerade datahallar. Jag tror att vi, med vår unika framtoning, kan använda en del av allt detta i vår marknadsprofilering.

Den gammaldags idén om att stå upp för privat kommunikation, och tjänster som inte är avlyssnade av statliga eller privata aktörer, kan rentav få en stor renässans utomlands. Inte minst för våra molntjänster. Målet är därför att bryta ny mark med kunder utanför Sveriges gränser.

Det är ännu inte förbjudet att travestera klassiska citat. Låt mig därför göra just det genom Paul Verhoevens klassiska film Robocop från 1987:

"- Dead or alive, you"re coming with Bahnhof"

Täby den 3 maj 2019
Jon Karlung, verkställande direktör

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för första kvartalet 2019 är +11,2 Mkr (+10,8 Mkr). Den sista mars är likvida medel i Bahnhof 293,7 Mkr (244,3 Mkr). Finansiella skulder i form av finansiell leasing uppgår för kvartalet till 5,7 Mkr (10,5 Mkr).

Bahnhof har under första kvartalet 2019 investerat totalt 23,3 Mkr (10,3 Mkr). Större investeringar är här en utbyggnad av datahallen Sparven i Malmö, investeringar i Umeå (tekniknod samt ombyggnad av fastighet för kundtjänst) samt nätutrustning på olika orter i Sverige.

Den sista mars 2019 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 58,1 Mkr varav 42,3 Mkr goodwill. Motsvarande siffror förra året är 57,0 Mkr varav 49,2 Mkr goodwill. Bahnhof har en konservativ syn på immateriella tillgångar, vilket innebär att vi gör avskrivningar.

Koncern och redovisningsprinciper

Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519–9493 och säte i Stockholm.

Bahnhof AB (publ) har ett svenskt dotterbolag, Elementica Data Center Construction AB (556715- 9495). Bahnhof har dessutom ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636). Dessutom finns det ett norskt dotterbolag, Bahnhof AS (986 108 351).

Alla bolag är helägda dotterbolag förutom Elementica som ägs till 72,73% av Bahnhof AB. Bahnhof AB har under första kvartalet 2019 fusionerat Tyfon Svenska AB (556544–4808) med moderbolaget Bahnhof AB (publ).

Utdelning

Bahnhof eftersträvar att erbjuda långsiktiga och stabila utdelningar. Bolaget har också lämnat utdelning varje år sedan introduktionen år 2007 på Aktietorget (handelsplatsen drivs idag under namnet Spotlight Stockmarket).

Vi eftersträvar en stabil årlig utdelning på mellan 25 och 50 % av resultatet efter skatt. Avsikten är att lagom balansera bolagets finansiella handlingsutrymme med en hög utdelning.

Nästa avstämningsdag för utdelning infaller under maj 2019. Årets föreslagna utdelning är 55 öre per aktie (motsvarande 59 Mkr).

För fullständig rapport, se PDF på Spotlight Stockmarket eller Bahnhofs hemsida.Läs mer hos Cision
Read more about Bahnhof AB