Reports

Published: 2019-08-20 09:00:00

Bahnhof AB: Bahnhofs delårsrapport 2, 2019

22 301 nya kunder!

Storsatsning molntjänster!

Omsättningen uppgick till: 619,2 Mkr (560,2 MSEK)

Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 85,3 Mkr (82,9 MSEK)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 61,9 Mkr (64,6  MSEK)

Resultat efter skatt uppgick till: 49,4 Mkr (40,0 MSEK)

Resultatet efter skatt per aktie uppgick till: 0,46 kr (0,37 SEK)

Nettomarginal: 10,0% (11,5%)

Siffror inom parentes avser första halvåret 2018.

Första halvåret 2019 i sammandrag

Det första halvåret 2019 präglas av en fortsatt stark kundtillväxt på framför allt privatsidan. Under januari till och med den sista juni 2019 växer Bahnhof med 22 301 nya bredbandskunder (netto).

Tillväxten är ett kvitto på att Bahnhofs varumärke är starkt. Vi står upp för våra kunder, och vi erbjuder marknadens vassaste bredbandstjänster (med nyligen uppmätta rekordhastigheter i fiber som redovisats av den oberoende portalen Bredbandskollen).

Företagssidan präglas av fortsatt tillväxt på nätsidan; det vill säga tjänster med snabbt och pålitligt internet för företag. På företagssidan genomför vi samtidigt rekordstora investeringar i nya teknikplattformar. Det handlar framför allt om en strategisk satsning på molntjänster.

Jämfört med samma period år 2018 fördubblar vi investeringarna i ny teknik till nästan 62 miljoner kronor. Bahnhof investerar kort sagt kraftfullt för framtiden, och det belastar i sin tur resultatet.

Rörelseresultatet uppgår till 61,9 MSEK, vilket är en minskning med -4,2 procent jämfört med samma period år 2018. Samtidigt ökar dock omsättningen till 619,2 MSEK, vilket är en förbättring med 10,5 procent jämfört med samma period år 2018.

Lönsamheten påverkas under perioden främst av ökade kostnader i stadsnäten, till följd av prishöjningar från lokala nätägare och kommunikationsoperatörer.

Bahnhof har nu kompenserat för dessa underliggande kostnadsökningar. Det kommer framgent att förbättra marginalerna under det tredje och fjärde kvartalet. Den bästa perioden under det första halvåret var också juni månad som uppvisade en rörelsemarginal på strax över 12 procent, med en omsättning på 106 miljoner kronor.

Man kan sammanfatta det första halvåret med fortsatt stor tillväxt på privatsidan, mycket kraftfulla investeringar i teknikplattformar för främst molntjänster, samt tillfälliga marginalförsämringar, bland annat till följd av underliggande kostnadsökningar i stadsnät.

Den finansiella situationen är mycket god även om kassaflödet för perioden är negativt med -55,2 MSEK (-4,8 MSEK). Kassaflödet påverkas negativt både genom rekordstora investeringar på sammanlagt 62,4 MSEK (31,2 MSEK år 2018), samt en aktieutdelning i juni på 59,2 MSEK (53,8 MSEK). Den sista juni är likvida medel betryggande 227,3 MSEK (228,7 MSEK).
 

Prognos år 2019

Bahnhofs prognos för helåret 2019 är en tillväxt på omkring 15 procent, med en rörelsemarginal på lägst 12 procent. Denna tillväxt kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. Vi utesluter samtidigt inte strukturaffärer eller etablering inom nya affärsområden som kan ge ytterligare positiva effekter.
 

Vision

Bahnhof ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder säker, klimatsmart och innovativ kommunikationsteknik för företag och privatpersoner. Inom några år ska Bahnhof vara en av de stora Nordeuropeiska aktörerna inom telekom, där siktet är inställt på den globala marknaden för kommunikations- och molntjänster.

Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt. Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar.

Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra aktörer. Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv.

Detta är för oss inte tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar ställning även i kontroversiella frågor. Vi är övertygade om att dessa principer kommer att bära oss framåt, även ur ett större och globalt perspektiv!

Företagsmarknad

Tyréns AB, Expressen och Åhléns AB väljer Bahnhof.

Totalt svarade koncernens företagsaffär för 215,1 MSEK (190,2 MSEK) av Bahnhofs omsättning under det första halvåret 2019. Nättjänsterna växer och Bahnhof levererar kraftfulla bredbandsanslutningar till företag i hela Sverige. Vi har ett väl utbyggt nät av lokala fibernoder där vi erbjuder förbindelser på mellan 1 Gbit/s och 100 Gbit/s.

Bahnhofs stomnät, som i sin tur förbinder olika orter i Sverige med våglängder, är under första halvåret dessutom uppgraderat. Det möjliggör i sin tur ännu kraftfullare och snabbare kapacitetstjänster.

Under det första halvåret har vi satsat på att bygga ut och öka kapaciteten i ett antal av våra befintliga datacenter. Det gäller till exempel anläggningen ”Sparven” i Malmö, som nu erbjuder fördubblad kapacitet och rackutrymme jämfört med tidigare.

Några företagsaffärer under det andra kvartalet:

Tyréns AB har valt Bahnhof för en colocationaffär med ett stort antal rackskåp som fördelar sig både mellan Sparven i Malmö och Pionen i Stockholm. 
På motsvarande sätt har Åhléns AB valt Bahnhof för colocation.
Den regionala nätoperatören Utsikt bredband har förlängt en bostadsrättslösning med Bahnhof-bredband till 4200 lägenheter. Expressen har valt Bahnhof för ett stort transitavtal avseende nätkapacitet.

Satsning i Norrland och hållbar IT:

I högskolestaden Umeå har vi slutfört arbetet med en ny tekniknod och stor arbetsplats i Bågenhuset vid Järnvägstorget. Strategin är att säkra en bred kompetensförsörjning av IT-tekniker och personal, samt ge utökad service till våra kunder.

Bahnhof är det IT-företag bland operatörerna som drivit miljötänkandet längst. Vi är ledande på grön IT genom storskalig återvinning av all överskottsenergi från våra datahallar.

Vi kommer framgent att lyfta fram detta mer i marknadsföringen av våra gröna och hållbara molntjänster, som här skiljer sig från de flesta konkurrenter.
 

Privatmarknad

Totalt har Bahnhof 341 230 privatkunder den sista juni 2019. Det är en tillväxt på sex månader med 22 301 nya hushåll (netto) som alla har beställt någon av Bahnhofs snabba fibertjänster.

Bahnhof har ett varumärke som står för teknisk spetskompetens och pålitlighet, men också för en syn där vi värnar den fria kommunikationen, genom att vi tar ställning i ett antal mer ideologiska frågor om till exempel nätfrihet och innehåll.

Tekniskt erbjuder Bahnhof bäst förutsättningar för en modern mediekonsumtion. Vi är övertygade om att traditionell tablå-TV inte längre är avgörande för hushållens val av operatör. Istället handlar det om att ge blixtsnabbt bredband för alla typer av strömmad media via internet. Det är du som konsument som avgör vad du vill se och när - inte din operatör.

De affärsmodeller som vilar på kabel-TV-tänkande, där man låser in kunder med traditionella kanalpaket, ger ofta dyrare och sämre tjänster.  Bahnhof satsar därför istället på blixtsnabbt bredband. Med våra fibertjänster kan den som vill få 10 gigabit till sin lägenhet, bostadsrätt eller villa.

Bahnhof är idag den största aktören i öppna stadsnät. Vi har stor erfarenhet av att driva tekniktjänster tillsammans med samarbetspartners som lokala nätägare och kommunikationsoperatörer.

Vi förbättrar målmedvetet flöden och kontaktvägar till våra partners, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för kundkontakt och felavhjälpning. Men ibland drabbas vi av lokala fel i stadsnät som tyvärr ligger utanför vår kontroll, och som får konsekvenser i kundledet.

Bahnhof har en grundsyn som bygger på att det personliga bemötandet inte kan ersättas av maskiner, men att man måste ta tillvara automatiseringar och effektiviseringar full ut.

Vi är här övertygade om att en kundtjänst i egen regi är en förutsättning för att utveckla och förbättra tjänster och service. Vi driver i detta sammanhang två stora arbetsplatser i Dalarna (Borlänge) och i Västerbotten (Umeå).

Elementica – framtidens datacenter!

Bolaget Elementica Data Center Construction AB (publ) är ett publikt men onoterat bolag som ägs till 72,73% av Bahnhof AB, och till 27,27% av omkring 1 500 övriga ägare.

Aktuell status:

Under det första halvåret har Elementica investerat totalt 14 miljoner kronor i förberedande arbeten. Det handlar främst om rivning av den befintliga byggnaden på Midskogsgränd 11-13 i Hjorthagen i Stockholm (som sker tillsammans med entreprenören Peab).

Syftet är att möjliggöra bygget av molndatahallen Elementica, och förbereda färdig byggbar tomt till senhösten 2019. Fastigheten är belägen på mycket attraktiv mark i Stockholms innerstad, och sedan december 2018 helägd av Elementica.

Styrelsen undersöker fortsatt förutsättningarna för att ändra ägarbilden i Elementica, på så vis att bolaget blir ett 100 procent helägt dotterbolag till Bahnhof AB.  Det finns fördelar med en helägd anläggning, både på kostnads- och försäljningssidan. Beslut om projektets framtid, kommer att tas på bolagsstämma, eller extra bolagsstämma för vilken tidpunkt bestäms senare.

VD har ordet

Nu förändrar vi operatörsrollen!

Bahnhof har det senaste året målmedvetet satsat på att utöka vårt tjänsteutbud. I grunden finns ett synsätt där vi suddar ut gränserna mellan de tjänster som levereras i datahallar i molnet, och vad man kan kalla traditionellt bredband.

Sammanlagt investerar Bahnhof närmare 62 miljoner kronor i bland annat en ny och skalbar molnplattform, med målet att lansera en uppgradering av produktlinjen under hösten.

En del i denna framtidssatsning är att vi parallellt också förstärker vårt nät, så att vi nu ökat kapaciteten även på mer finmaskig nivå till 100 Gbit/s. Det är ett arbete som pågått under hela det första halvåret.

Bahnhof ska sälja och leverera tjänster ”på kran”. Kunderna ska till exempel kunna beställa brandväggar, lagring, serverplats, plattformar för strömmad media, säkerhetstjänster, databaser och betaltjänster på ett smidigt sätt, utan att behöva genomföra egna installationer, eller vara hänvisade till specialiserade system och hårdvara.

All kommunikation går via snabba fiberförbindelser som i sin tur kommunicerar med molntjänster.

Målet med satsningen är att öka försäljningen och göra inbrytningar på nya områden. En underliggande förändring är det som med ett samlingsnamn kan kallas NFV (virtualisering av funktioner i nätet). Det handlar rent konkret om att man flyttar ut traditionell router- och nätoperatörsfunktionalitet i molnet.

Det man tidigare enbart körde på specialiserad hårdvara, kan nu även köras på kraftfulla standardservrar som mjukvarumässigt bygger på öppna plattformar och öppen källkod.

Det traditionalistiska sättet att utveckla funktioner är att införskaffa dyr hårdvara, ofta förenad med höga licenskostnader, för att sedan vara hänvisad till ett visst fabrikats mer eller mindre färdigbestämda tjänster.

Det kan vara Cisco eller det kan vara ett kinesiskt märke. Det skapar redan från början en onödig låsning i det som man kan kalla proprietärt tänkande. Man bygger fast sig i en tankens stängda och inhägnade trädgård.

Bahnhof välkomnar istället tjänster som växer fram i den kreativa mylla som formas i öppen källkod, av ett globalt community av utvecklare. Det är en jordmån som släpper lös tanken, spränger alla gränser och släpper lös den fulla kraften i internet.

Vårt DNA är att testa gränserna för vad som är möjligt. Detta kan man göra på högpresterande servrar, utan specialiserade proprietära system och utrustning som är beroende av vissa leverantörer.

Precis som Linux en gång skapade ett alternativ till Microsoft, finns det just nu på ett liknande sätt ett sug efter nytänkande molntjänster, som både bygger på öppenhet och en blixtsnabb kommunikation.

Målet med vår satsning är därför inte bara att sudda ut gränserna mellan traditionella bredbandstjänster och tjänster i datahallarna. Utan också att bygga en global community för molntjänster, där vi tar vår filosofi om öppenhet utanför Sveriges gränser. Vi räknar med en större lansering under hösten, där vi kan skörda frukterna av de satsningar som genomförts.

Det ekonomiska resultatet avseende rörelsemarginalen belastas under det första halvåret särskilt av prishöjningar från underleverantörer i öppna stadsnät.

Kommunerna har med kortsiktigt tänkande gett bort på tok för stor makt över prissättningen av det digitala vägnätet till externa kommunikationsoperatörer, och när höjningarna nu kommer, så drabbar detta slutkunderna.

Bahnhof har i detta sammanhang, gradvis men inte omedelbart, kompenserat för ökade kostnader i stadsnäten. Positiva effekter på rörelseresultatet kommer därför först att bli synliga under det tredje kvartalet. Årets bästa månad inom denna rapport är också juni.

Bahnhof levererar redan idag snabba, säkra och klimatsmarta bredbands- och molntjänster till hundratusentals kunder i Sverige. Men vi vill nu ta oss till nya nivåer. Det kräver i sin tur förändringar. För att vara relevant i sin tid måste man ständigt genomgå förändringar.

Det grekiska ordet ”metamorfos” är benämningen på den förvandling som sker i biologins fyra stadier mellan ägg, larv, puppa och slutligen den fullt utvecklade fjärilen. I den evolutionära kalkylen är denna stora investering i utveckling inte bara nödvändig, utan en förutsättning för att ta arten vidare, och vinna i de mest skiftande miljöer.

För att utveckla nya tjänster och idéer krävs det kort sagt att man kan ta sig vidare från larvstadiet – och investera och utveckla de tjänster som växer fram i framtidens telekomlandskap.

I ett digitalt sammanhang ligger det nära tillhands att tänka på utveckling av fickmonster i Pokémon Go. Det håller i längden inte att klamra sig fast vid en ”Snorlax” eller ”Dragonite”, när det ständigt kommer nya utvecklingar som till exempel Mewtwo, Rayquaza, Kyogre, Garchomp - och allt vad de kan vara.

På samma sätt är det inte hugget i sten hur framtida moln- och kommunikationstjänster kommer att utveckla sig till färdiga produkter. Jag har därför ett mål. Bahnhof ska erbjuda de bästa möjliga förutsättningarna för förändring, förnyelse och utveckling av skalbara och globala molntjänster, som bygger på förändring, öppenhet och säker kommunikation.

Det kommer därför att finnas ett orange och svart fickmonster – eller kanske en fjäril – som på ett oväntat sätt slår ur underläge på den globala molnmarknaden, och rubbar de största jättarna med en måhända lite ålderstigen, men ändå slagkraftig filosofi:

-    Float like a butterfly, sting like a bee!

Stockholm, den 15 augusti 2019

Jon Karlung, verkställande direktör
 

Finansiell situation

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för första halvåret 2019 är -55,2 MSEK (-4,8 MSEK). Den sista juni är likvida medel i Bahnhof 227,3 MSEK (228,7 MSEK). Finansiella skulder i form av finansiell leasing uppgår för kvartalet till 4,5 MSEK (6,5 MSEK).

Bahnhof har under första halvåret 2019 investerat totalt sammanlagt 62,4 MSEK (31,2 MSEK). Större investeringar är nya tekniska plattformar för molntjänster, en utbyggnad av datahallen Sparven i Malmö, investeringar i Umeå (tekniknod samt ombyggnad av fastighet för kundtjänst), nätutrustning på olika orter i Sverige samt slutligen investeringar i det pågående projektet Elementica.

Den sista juni 2019 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 55,8 MSEK varav 40,6 MSEK goodwill. Motsvarande siffror förra året är 64,7 MSEK varav 47,4 MSEK goodwill. Bahnhof har en konservativ syn på immateriella tillgångar, vilket innebär att vi gör avskrivningar.
 

Koncern och redovisningsprinciper

Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519–9493 och säte i Stockholm.

Bahnhof AB (publ) har ett svenskt dotterbolag, Elementica Data Center Construction AB (556715-9495). Bahnhof har dessutom ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636). Dessutom finns det ett norskt dotterbolag, Bahnhof AS (986 108 351).

Alla bolag är helägda dotterbolag förutom Elementica som ägs till 72,73 procent av Bahnhof AB. Bahnhof AB har under första kvartalet 2019 fusionerat Tyfon Svenska AB (556544–4808) med moderbolaget Bahnhof AB (publ).

Utdelning

Bahnhof eftersträvar att erbjuda långsiktiga och stabila utdelningar. Bolaget har också lämnat utdelning varje år sedan introduktionen år 2007 på Aktietorget (handelsplatsen drivs idag under namnet Spotlight Stockmarket).

Vi eftersträvar en stabil årlig utdelning på mellan 25 och 50 procent av resultatet efter skatt. Avsikten är att lagom balansera bolagets finansiella handlingsutrymme med en hög utdelning.

Rapportkalender 2019

Kvartalsrapport 3: 12 november

Bokslutskommuniké 2019: 18 februari 2020

För fullständig rapport, se PDF på Spotlight Stockmarket eller Bahnhofs hemsida.Läs mer hos Cision
Read more about Bahnhof AB