Reports

Published: 2021-07-13 08:06:57

SyntheticMR AB: Delårsrapport april – juni 2021

Andra kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 11,8 Mkr (9,9), vilket ger en försäljningstillväxt om 19 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 0,1 Mkr (-3,0).

  • Periodens resultat summeras till -0,2 Mkr (-3,0).

  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,08).

 

Första halvåret i korthet

  • Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 26,5 Mkr (22,4), vilket ger en försäljningstillväxt om 18 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 2,6 Mkr (-2,2).

  • Periodens resultat summeras till 2,5 Mkr (-2,2).

  • Resultat per aktie uppgick till 0,06 kr (-0,06).

 

Väsentliga händelser under kvartal 2

Ett gemensamt utvecklingsprojekt med Canon Medical Systems och Juntendo University Hospital, Japan, har inletts.

 

Väsentliga händelser under första halvåret 

Ett globalt licensavtal tecknades i första kvartalet med United Imaging gällande marknadsföring och försäljning av SyMRI NEURO.

En första order från United Imaging erhölls under samma kvartal.

SyMRI MSK har erhållit CE-märkning och är nu godkänd för klinisk användning i Europa.

 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång


 

 

VD har ordet
 

Fortsatt positiv utveckling men kvartal med utmaningar i vissa marknader

SyntheticMR har höga ambitioner vad gäller försäljningstillväxt, så därför är vi inte nöjda med nettoförsäljningen i andra kvartalet trots tvåsiffrig tillväxt. Fortsatta pandemi-begränsningar i vissa marknader hämmade försäljningsprocessen i några fall. Inga projekt har annullerats, men slutförs något senare än planerat. Tillväxt för tredje kvartalet i rad visar dock kontinuitet i en positiv utveckling från en längre utmanande period. Försäljningen uppgick till 11,8 mkr (9,9), vilket är en ökning med 19 procent i jämförelse med motsvarande period förra året. Rörelseresultatet uppgick till 0,1 mkr (-3,0) i andra kvartalet vilket motsvarar en marginal om 1 procent (-30).

Det förbättrade rörelseresultatet jämfört med samma period föregående år förklaras av den ökade försäljningen. Försäljningstillväxten består främst av ökat antal sålda licenser till GE Healthcare samt SyMRI genom våra egna säljresurser i de prioriterade marknaderna.

Sammantaget verkar vi som nämnts fortsatt under utmanande förhållanden, men förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika marknader. Till exempel i Indien planerades installation och intäkter under kvartalet för sex licensorder som erhållits. På grund av olika restriktioner i landet blev resultatet till slut tre. I USA däremot ges för tillfället bäst möjligheter att bedriva alla typer av försäljningsaktiviteter. Detta förstärker vikten av USA-marknadens betydelse i vår verksamhet.

Viktigt att poängtera är dock att alla våra prioriterade marknader bidrar till försäljningsutvecklingen av SyMRI och att vi fortsatt förstärker momentum i hela vår försäljningsverksamhet.

 

Utveckling av partnersamarbeten

Centralt i vår tillväxtplan är att initiera samarbeten med nya partner. Under perioden har vi informerat att vi ingår i ett gemensamt utvecklingsprojekt med Canon Medical Systems, som har en stark marknadsposition i Japan men även internationellt. Tillsammans med Juntendo University Hospital i Tokyo kommer vi i projektet fokusera på gemensam utveckling och utvärdering av kvantitativa bildlösningar för klinisk användning. Ett annat exempel på nya partnersamarbeten är milstolpen vi nådde tidigare i år. Då tecknade vi ett globalt licensavtal med nya partnern United Imaging. Förutom ökad försäljning ger det samarbetet oss bland annat en betydligt starkare position i Kina, förstärkta förutsättningar att etablera SyMRI på den globala marknaden, samt ökat bidrag till en ännu mer gynnsam produktmix. Högsta prioritet har också att fortsätta att bredda och fördjupa våra befintliga partnersamarbeten. Ett initiativ i linje med detta är att SyMRI inkluderas i partnerns säljkårs prislista, vilket effektiviserar och stimulerar säljprocessen betydligt.

På så sätt förstärks totala resurserna att marknadsföra och sälja SyMRI, vi breddar tillgänglig marknad och därmed ökar möjligheterna till ökad försäljning. Utvecklingen av avtalet med GE Healthcare som vi tidigare informerat om är ett bra exempel på detta.

 

Framåtblick

SyntheticMR har fundamenta för fortsatt starkare tillväxt, trots den motvind vi möter i vissa marknader. Exempel på detta är den kontinuerligt ökande prestation våra egna säljresurser visar och hur framgångsrikt vi fortsätter utveckla våra partnersamarbeten. Även om begränsningar beroende på pandemin har varit betydande i vissa marknader har vi fortsatt kunna göra affärer bland annat via digital kommunikation. Goda erfarenheter från detta tror jag kommer att bestå även i en avklingande pandemi och bidra till mer effektiva säljprocesser framöver. Detta är positivt för våra ambitioner att nå global täckning med våra produkter. Jag är övertygad om att SyntheticMR är väl positionerade att fortsätta utveckla och framgångsrikt sälja kvantitativa lösningar av medicinskt bildunderlag för användning som standard i kundens kliniska arbetsflöde.

 

Ulrik Harrysson

VD, SyntheticMR AB (publ)


 

Denna information är sådan som SyntheticMR AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-13 08:07 CET.

För ytterligare information kontakta Ulrik Harrysson, VD, SyntheticMR AB, +46 70 529 29 87 ulrik.harrysson@syntheticmr.com eller Johanna Norén, CFO och Head of Investor Relations, SyntheticMR AB, +46 70 619 21 00 johanna.noren@syntheticmr.com.

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativa mjukvarulösningar för Magnetisk Resonanstomografi (MR). SyntheticMR AB har utvecklat SyMRI® som levererar flera justerbara kontrastbilder och kvantitativa data från en enda snabb undersökning. Produkten SyMRI finns i olika paketeringar. SyMRI NEURO levererar flera kontrastbilder, vävnadssegmentering och kvantitativ data på hjärnan. SyMRI MSK tillhandahåller flera kontrastbilder och kvantitativ data för MSK-anatomier. SyMRI NEURO är CE-märkt och FDA 510 (k) godkänt, SyMRI MSK är CE-märkt och inskickat för godkännande till FDA 510 (k). SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är noterat på Spotlight Stock Market Exchange i Stockholm, Sverige. För mer information, se www.syntheticmr.com.

Läs mer hos Cision
Read more about SyntheticMR AB

Subscription