Reports

Published: 2021-11-11 08:14:23

Alteco Medical AB: Delårsrapport januari-september 2021

SAMMANFATTNING

Tredje kvartalet 2021-07-01 till 2021-09-30

 • Nettoomsättning uppgick till 2 123 505 SEK (1 921 937).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -228 272 SEK (-1 300 679).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,03).
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -242 108 SEK (-900 715).

Nio månader 2021-01-01 till 2021-09-30

 • Nettoomsättning uppgick till 6 586 527 SEK (5 283 162).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 582 799 SEK (-5 402 955).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,11).
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till - 3 692 609 SEK (-5 632 187).
 • Soliditeten uppgick till 78 % (67 %)

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 57 187 618 aktier per 2021-09-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

INFORMATIONSKALENDER

Bokslutskommuniké                   2022-02-11
 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet och efter dess slut

 • Bolaget tecknar distributörsavtal i Qatar, Bulgarien och Uruguay.
 • Disciplinnämnden ålägger Alteco Medical AB att till Spotlight Stock Market betala ett vite om 60 000 kronor

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Omsättning för de första nio månaderna 2021 uppgick till 6 586 527 SEK (5 283 162), vilket är en ökning med 25 % och beror till största delen på ökning i antalet sålda produkter. Bruttovinstmarginalen uppgick till 71 % (67 %).

Försäljningskostnaderna uppgick till -3 371 295 SEK (-3 291 288).

Administrationskostnaderna uppgick till -2 910 968 SEK (-3 175 856).

Kostnader för forskning och utveckling uppgick till -952 147 SEK (-2 371 509). I beloppet år 2020 ingår en engångsnedskrivning av balanserade kostnader för utvecklingsarbete om -738 149 SEK och minskningen i övrigt beror på mindre investeringar inom det regulatoriska området och patent.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 582 799 SEK (-5 402 955).

BALANSRÄKNING

Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 30 september till 368 701 SEK och bestod av balanserade utvecklingskostnader, patent och varumärken.

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 7 698 939 SEK och bestod främst av varulager om 2 071 760 SEK, kundfordringar om 3 395 142 SEK och likvida medel om 1 688 052 SEK.

Eget kapital per 2021-09-30 uppgick till 7 042 527 SEK och soliditeten är 78 %.

De kortfristiga skulderna uppgick till 2 027 417 SEK och bestod främst av leverantörsskulder om 1 025 533 SEK och upplupna kostnader om 783 985 SEK.

CEO Fredrik Jonsson kommenterar

Försäljningsökning för fjärde kvartalet i rad och kraftigt minskade förluster.

Omsättning för de första nio månaderna 2021 ökade med 25 % jämfört med föregående år. Ökningen för Q3 landade på 11% i förhållande till Q3 2020.

Förlusten minskade drygt 52% jämfört med de första nio månaderna 2020. Då en engångsnedskrivning gjordes 2020 om ca 740 000 kr innebär det att den operativa förlusten minskade med 39 %.

Trots att pandemin i all väsentlighet fortsatt påverka våra distributörer och slutkunder lyckas vi både öka försäljningen och minska förlusten, vilket är väldigt glädjande. Samtidigt ökar vaccinationsgraden på flera marknader vilket möjliggör för oss att genomföra nya aktiviteter under resten av året såsom mässor och kongresser.

Q3 har varit ett kvartal präglat av kunders behov av återhämtning och planering inför hösten/vintern vilket har påverkat oss negativt i form av uppskjutna beställningar och färre möten än planerat.

Pandemin har också bidragit till att acceptansen för behandlingstekniker med blodreningsprodukter som Alteco LPS Adsorber ökar och blir mer frekvent använda, vilket ytterligare gynnar våra distributörers möjligheter till framtida försäljningsframgångar.     

Flera av våra nya distributörer har nu börjat rapportera in lyckade lanseringsaktiviteter och patienter behandlade med goda resultat.

Fredrik Jonsson

CEO

MÅLGRUPPER

Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Antalet patienter med sepsis har ökat med omkring 100 procent det senaste årtiondet. Vidare är sepsis den främsta dödsorsaken i samband med allvarliga infektioner, trots stora medicinska framsteg inom vaccinationer, antibiotika och avancerad intensivvård. Fler människor avlider årligen av sepsis än av HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans och det finns ett mycket stort behov inom intensivvården av nya behandlingsmetoder för att förbättra överlevnaden bland patienter med sepsis.[1]

Leverpatienter. Acute-on-Chronic-Liver-Failure (ACLF) drabbar cirka 170 000 patienter per år i Europa med hög mortalitet. Patienterna drabbas av translokation av bakterier från mag—tarmkanalen in i blodbanan, vilket leder till sepsisliknande tillstånd utlöst av endotoxin. Även transplantationspatienter drabbas i mycket stor utsträckning av sepsis. Denna grupp är mindre men det rör sig ändå om cirka 20 000 patienter årligen globalt.

Hjärt och kärlkirurgi. Vid stora hjärt- och kärlkirurgiska ingrepp stängs patienternas blodcirkulation av och ersätts av en hjärt-lungmaskin. Patienterna drabbas i stor utsträckning av translokation där bakterier från magtarmkanalen läcker ut i blodbanan och utlöser sepsis. Uppskattningsvis genomförs fler än 700 000 operationer årligen globalt.

ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation). Vid syresättning av blodet utanför kroppen vid lunginsufficiens löper patienterna en mycket hög risk att drabbas av sepsis. Det behandlas fler än 10 000 patienter per år globalt.

Alteco Medical AB

Alteco säljer den patenterade CE-märkta Alteco® LPS Adsorber som består av en behållare med en specialdesignad peptid (en syntetiskt framställd molekyl) vilken fångar upp giftigt LPS från blodet. På så sätt hejdas den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten. Produkten bidrar därmed till ökad överlevnad hos de patienter som drabbats av svår sepsis och septisk chock orsakad av gramnegativa bakterier. Bolaget har levererat fler än 8 000 produkter och hittills har samtliga behandlingar genomförts utan några rapporterade produktrelaterade biverkningar.

Aktien

Alteco Medical AB finns noterade på Spotlight Stock Market vilket är en handelsplattform (MTF). Per den 30 september 2021 uppgick antalet aktier i Alteco till 57 187 618. Styrelsen erhöll genom beslut på årsstämman ett bemyndigande om att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt en ökning om 20 % baserat på det sammanlagda aktiekapitalet som fanns vid årsstämman.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden BFNAR 2012:1 (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Lund den 11 november 2021

Styrelsen

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-11.

[1] www.world-sepsis-day.org

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Jonsson, CEO

Tel: 0708-76 64 44

E-post: fredrik@altecomed.com

Om oss

Visste du att sepsis nu tros döda fler människor än cancer? Sepsis är kroppens överväldigande och livshotande inflammatoriska svar på infektion som kan leda till vävnadsskador, organsvikt, amputationer och död. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna inom modern intensivvård. Vår mission är att på ett säkert sätt stabilisera patienter genom att ta bort endotoxin ur blodet i ett tidigt skede och därmed vända förloppet innan septisk chock uppstår.

Alteco Medical AB från Lund, Sverige är ett ISO 13485-certifierat företag verksamt inom medicinteknik som grundades 2002. Vi erbjuder en unik teknologi för blodrening vid hemoperfusionsbehandling. Vår lösning för extrakorporal eliminering av endotoxin hjälper sjukhus att hantera endotoxemi och sepsis inom intensivvården och att undvika dessa tillstånd postoperativt.

Vår produkt Alteco LPS Adsorber bryter kedjan avöverreaktioner i immunsystemet som kan leda till sepsis och septisk chock, genom att adsorbera skadliga nivåer avendotoxin från patientens blodomlopp.

Alteco LPS Adsorber har inga kontraindikationer, rapporterade biverkningar eller allvarliga incidenter och är säker att använda för att stabilisera patientens hemodynamiska parametrar. Produkten är tillgänglig på den globala marknaden sedan 2007 och är den enda CE-märkta medicintekniska produkten i klass IIa för specifik endotoxinadsorption.

Alteco Medical – removing the threat

Läs mer hos Cision
Read more about Alteco Medical AB

Subscription