Reports

Published: 2023-07-17 08:00:00

AB Igrene: Kvartalsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 mars – 31 maj 2023

KVARTALET 1 MARS till 31 MAJ 2023

Rörelseresultat för kvartalet                                        - 517  KSEK  (- 1 050)

Resultat efter finansiella poster för kvartalet             - 517  KSEK  (- 1 050)

Resultat per aktie för kvartalet                                    - 0,01 SEK     (-0,03)*

DELÅRET 1 SEPTEMBER 2022 till 31 MAJ 2023

Rörelseresultat för perioden                                        - 2 516  KSEK  (- 3 945)

Resultat efter finansiella poster för perioden             - 2 752  KSEK  (- 4 125)   

Resultat per aktie för perioden                                    - 0,05  SEK       (-0,12)*

Bolagets soliditet uppgår till                                          85,0 %            (83,5)

 * Se Periodens resultat nedan

Bolagets strategiska inriktning

Igrenes inriktning är att utvinna vätgas från kolväten i Siljansringen, som bildats genom ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan.

Bolaget har tillgång till en patenterad teknik för att konvertera naturgasen till vätgas. Det handlar om att i en energisnål process omvandla metangasen till vätgas redan nere i borrhålen och låta koldioxiden stanna kvar nere i berggrunden. Denna metod för tillverkning av vätgas skapar inga miljöavtryck. Detta kommer att stödja det globala arbetet med att reducera utsläpp av växthusgaser och Sveriges möjlighet att uppnå sina miljömål inom transportsektorn och industrin.

Igrene avser att utvinna vätgas och Bolaget kommer i samband med vätgasutvinningen grundligt att uttömma möjligheterna att även ta hand om den naturgas som är nödvändig för utvinning av vätgasen. Allt i enlighet med de undantag från förbudet som lagstiftaren upprättat.

Under en övergångstid är Igrene berett att stötta Sverige i dess behov av naturgas för att försörja i första hand tillverkningsindustrin. Det handlar om att naturgasförekomsterna i Siljansringen skall vidareförädlas till flytande metangas, LNG, och försörja i första hand regionala industrikunder.

Detta kräver dock att Sverige ur beredskapsperspektiv och miljösynpunkt (transportsektorn) är berett att ompröva gällande lagstiftning och tillåta produktion av inhemsk naturgas framför import av gasen.

Allmänpolitiska läget

Den regering som blev följden av riksdagsvalet hösten 2022 består av partier som i maj månad 2022 röstade emot de lagändringar som medfört förbud mot utvinning av naturgas i Sverige.

Mot bakgrund av det geopolitiska läge som råder och den tid det kommer att ta för total omställning till vätgas finns det anledning att förvänta en mildare syn på utvinning av naturgas i Sverige.

Detta skulle rimma bättre med EU-parlamentets beslut där naturgas klassificeras som grön energi till dess andra miljövänligare energiformer finns tillgängliga.

Väsentliga händelser under kvartalet

Regeringen har tillsatt en utredning med beteckningen Näringslivets försörjningsberedskap (Dir. 2022:72) som bl.a. ska utreda vilka de inhemska tillgångarna på kol, olja och naturgas är och vilka förutsättningar som krävs för att nyttja dessa vid fredstida kris eller höjd beredskap, inklusive finansiering.

Periodens resultat

Bolaget redovisar inga intäkter. Kostnaderna uppgår till 476 SEK (880) varav en väsentlig del avser advokat- och konsultkostnader och en minskande del personalkostnader.

Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som har ett varaktigt värde och som således kan bokföras som tillgång i balansräkningen har medfört att Bolaget valt att redovisa alla fältarbeten och omkostnader inklusive konsultkostnader över resultaträkningen. Direkta kostnader för borrhål bokförs som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av enlig plan under 5 år.

Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 41 KSEK (170).

Bolagets resultat för perioden motsvarar - 0,01 SEK per aktie (-0,03).

Resultatet innevarande år har räknats utifrån 50 834 047 aktier medan föregående års resultat räknats på 33 786 330 aktier.

Likviditet och finansiering

Den 31 maj 2023 uppgick Bolagets likvida medel till 4 617 KSEK (1 228). Bolaget hade vid rapportdatumet 535 KSEK  (499) i kortfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet

Den 31 maj 2023 uppgick Bolagets eget kapital till 24 655 KSEK varav 5 083 KSEK utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK av bundna reserver och resterande 18 454 KSEK av fritt eget kapital.

Bolagets soliditet uppgick till 85,0 % (83,5).

Anställda

Bolaget har vid rapportperiodens slut en (1) person anställd på timbasis. Därutöver finns en inhyrd tillförordnad vd och tidvis inhyrda konsulttjänster.

Aktien

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på Spotlight Stock Market under kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476. Aktiekapitalet är fördelat på 50 834 047 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014/2015 upprättas årsredovisningen med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

23 oktober 2023                                      Bokslutskommuniké 2023

Vid ytterligare frågor, kontakta vd Mats Budh, mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26

Om Igrene

AB Igrene vill utvinna klimatneutral vätgas i Siljansringen. Bolaget har tillgång till patenterad teknik för konvertering av naturgas till vätgas redan nere i borrhålen och låta koldioxiden stanna kvar i berggrunden. Denna metod för produktion av vätgas sker med minimal energiförbrukning.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser runt kratern.

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Se www.igrene.se

AB Igrene (publ)
2023-03-01-    2022-03-01-       2022-09-01-        2021-09-01-
Resultaträkning      (KSEK) 2023-05-31    2022-05-31      2023-05-31       2022-05-31
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån
Rörelseintäkter 0  0 0   9
Summa intäkter 0  0 0   9
Rörelsens kostnader
Externa kostnader         -306          -722 -1 953 -2 762
Personalkostnader -170   -158    -439    -663
Avskrivningar/nedskrivningar   -41   -170    -124    -529
Summa rörelsens kostnader           -517 -1 050  -2 516 -3 954
Rörelseresultat           -517 -1 050  -2 516 -3 945
Finansiella poster
Finansiella poster       0        0            -236   -180
Resultat efter finansiella poster                               -517 -1 050 -2 752 -4 125
Årets resultat     -517 -1 050 -2 752 -4 125
AB Igrene (Publ)
Balansräkning (KSEK) 2023-05-31    2022-05-31   2022-08-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar   5 000    5 201   5 000
Materiella anläggningstillgångar 18 970 19 337 19 093
Finansiella anläggningstillgångar        50              50        50
Summa anläggningstillgångar 24 020 24 588 24 143
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar    353    294         473    
Kassa och bank 4 617 1 228     459
Summa omsättningstillgångar 4 970 1 522     932
Summa tillgångar    28 990       26 110       25 075
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Bundet eget kapital   6 201   4 596   4 596
Fritt eget kapital 18 454 17 215 16 289
Summa eget kapital 24 655 21 811 20 885
Skulder
Långfristiga skulder   3 800    3 800          0
Kortfristiga skulder      535       499   4 190
Summa skulder   4 335    4 299   4 190
Summa skulder och eget kapital 28 990  26 110       25 075
AB Igrene (publ)
2023-03-01-    2022-03-01-      2022-09-01-       2021-09-01-
Kassaflödesanalys      (KSEK)     2023-05-31    2022-05-31     2023-05-31      2022-05-31
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån
Rörelseresultat     -517 -1 050         -2 516 -3 945
Avskrivningar och nedskrivningar        41     170      123     529
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet                0        0          0         0
Betald ränta        0        0     -236            -180
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar       -7      65      120    1 886
Ökning/minskning av kortfristiga skulder    -76    -43             145          -1 543
Kassaflöde från den löpande verksamheten -559          -858         -2 363          -3 253
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar    0      0         0         0
Investering i materiella anläggningstillgångar       0      0         0         0
Sålda materiella anläggningstillgångar    0      0         0         0
Kassaflöde från investeringsverksamheten     0     0        0        0
Finansieringsverksamheten
Nyemission efter emissionskostnader               0      0    6 523          9 736
Amortering av lån               0      0            -300         -6 200
Upptagna lån            0      0             300                 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten                   0      0          6 523  3 536
Periodens kassaflöde                                                      -559          -858          4 160    283
Likvida medel vid periodens början 5 176 2 086    459    945
Likvida medel vid periodens slut    4 617 1 228 4 617 1 228

Läs mer hos Cision
Read more about AB Igrene