Press release from Companies

Published: 2023-10-23 08:00:00

AB Igrene: Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2022 – 31 augusti 2023

Rörelseresultatet för perioden uppgår till                   – 2 967 KSEK (-4 796)        

Resultat efter finansiella poster                                   – 3 203 KSEK (-4 976)

Bolagets soliditet uppgår till                                              84,9 % ( 83,3)

Resultat per aktie                                                          - 0,06 SEK (-0,14)

Styrelsen avser att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2022/2023.

Bolagets strategiska inriktning

Igrenes inriktning är att utvinna energi från kolväten i Siljansringen, som bildats genom ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan.

Bolaget har tillgång till en patenterad teknik för att konvertera naturgasen till vätgas. Det handlar om att i en energisnål process omvandla metangasen till vätgas redan nere i borrhålen och låta koldioxiden stanna kvar nere i berggrunden. Denna metod för tillverkning av vätgas skapar inga miljöavtryck. Detta kommer att stödja det globala arbetet med att reducera utsläpp av växthusgaser och Sveriges möjlighet att uppnå sina miljömål inom transportsektorn och industrin.

Igrene avser att utvinna vätgas och Bolaget kommer i samband med vätgasutvinningen grundligt att uttömma möjligheterna att även ta hand om den naturgas som är nödvändig för utvinning av vätgasen. Allt i enlighet med de undantag från förbudet som lagstiftaren upprättat.

Under en övergångstid är Igrene berett att stötta Sverige i dess behov av naturgas för att försörja i första hand tillverkningsindustrin och försvaret. Det handlar om att naturgasföre-komsterna i Siljansringen skall vidareförädlas till flytande metangas, LNG.

Detta kräver dock att Sverige ur beredskapsperspektiv och miljösynpunkt (transportsektorn) är berett att ompröva gällande lagstiftning och tillåta produktion av inhemsk naturgas framför import av gasen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret     

Allmänpolitiska läget

Den regering som blev följden av riksdagsvalet hösten 2022 består av partier som i maj månad 2022 röstade emot de lagändringar som medfört förbud mot utvinning av naturgas i Sverige.

Mot bakgrund av det geopolitiska läge som råder och den tid det kommer att ta för total omställning till vätgas finns det anledning att förvänta en mildare syn på utvinning av natur-gas i Sverige.

Detta skulle rimma bättre med EU-parlamentets beslut där naturgas klassificeras som grön energi till dess andra miljövänligare energiformer finns tillgängliga.

Finansiering

En nyemission med företräde för befintliga aktieägare har genomförts under tiden 2-16 december 2022. Nyemissionen stannade på 6,9 Mkr, allt räknat före emissionskostnader. Härav tecknades 91,3 % av emissionen med stöd av teckningsrätter och 8,7 % utan stöd av teckningsrätter.

Genom företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 1 605 069,50 SEK, från 3 478 335,20 SEK till 5 083 404,70 SEK och antalet aktier ökar med 16 050 695 aktier, från 34 783 352 aktier till 50 834 047 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i företrädesemissionen uppgår därmed till ca 31,6 %.

Styrelse och VD

Vid bolagsstämman i januari 2023 omvaldes Karl-Åke Johansson som styrelseordförande och Annette Berkhahn Blyhammar, Lars Svensson samt Mats Budh som ledamöter.

Andreas Gidlund omvaldes som suppleant.

Mats Budh är tillförordnad vd.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Region Dalarna har beviljat Igrene en s.k. konsultcheck om 100 000 sek till del av kostnaderna för ett inledande arbete med att lokalisera och kvantifiera okontrollerade utsläpp av metangas  i Siljansringen. Detta genomföres i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och professor Mellqvist.

Näringsutskottets ordförande Tobias Andersson (SD) har ställt en fråga till regeringen om man kan tänka sig tillåta utvinning av naturgas i Sverige genom att ändra på den lagstiftning som genomfördes av förra regeringen i maj 2022 varigenom naturgasutvinning i Sverige förbjöds.

Andersson hänvisar till det geopolitiska läget, Sveriges behov av importerad naturgas under oöverskådlig framtid och att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) liksom Försvarsmakten framhåller att såväl det militära som civila försvaret under lång tid framöver kommer att vara beroende av fossila bränslen.

Energi- och näringsministern Ebba Busch svarar och hänvisar till utredningen Ökad försörj-ningsberedskap för varor och tjänster från industrin (N 2022:8). Busch påpekar att denna utredning bl.a. skall utreda vilka de inhemska tillgångarna på kol, olja och naturgas är och vilka förutsättningar som krävs för att nyttja dessa vid fredstida kris eller höjd beredskap.

Detta utredningsuppdrag skall redovisas den 31 oktober 2024.

Årets resultat

Bolaget redovisar intäkter om 3 KSEK (104) avseende vinst vid avyttring av materiella tillgångar. Resultat efter finansnetto uppgår till – 3 203 KSEK (- 4 976) varav en väsentlig del av förlusten avser kostnader för konsulttjänster och dylikt för att driva bolagets rättigheter att producera naturgas och vätgas.

Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som har ett varaktigt värde och som således kan aktiveras och investeringsbokföras har medfört att bolaget valt att redovisa alla fältarbeten och omkostnader, dock ej borrningar, över resultaträkningen.

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till – 164 KSEK (- 785). Bolagets resultat motsvarar -0,06 SEK per aktie (-0,14).

Likviditet och finansiering

Den 31 augusti 2023 uppgick Bolagets likvida medel till 4 210 KSEK (459).

Eget kapital, aktiekapital och soliditet

Den 31 augusti 2023 uppgick Bolagets eget kapital till 24 205 KSEK (20 885) varav 5 083 KSEK (3 478) utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK (1 118) av bundna reserver och resterande

18 004 KSEK (16 289) av fritt eget kapital.

Aktiekapitalet i Igrene uppgår till 5 083 404,70 SEK fördelat på 50 834 047 aktier.

Anställda

Bolaget har en (1) person i tjänst och två anställda fältarbetare som är tjänstlediga.

Därutöver finns en inhyrd verkställande direktör och tidvis inhyrda konsulter.

Aktien

Aktiekapitalet är fördelat på 50 834 047 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på Spotlight Stock Market under kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476.

Förslag till utdelning

Styrelsen avser föreslå årsstämman att ingen utdelning skall lämnas för 2022/2023.

Bolagets årsredovisning kommer att finnas tillgänglig 2023-12-22 på www.igrene.se samt www.spotlightstockmarket.com

Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014/2015 upprättas årsredovisningen med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).  Redovisningen har upprättats utifrån att verksamheten skall fortgå såsom hittills.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Miljö och säkerhetsarbete

För Igrene går omtanke och respekt för människor och miljö hand i hand med frågor kring säkerhet, hälsa och miljö. Såväl ägare, medarbetare, samhället i stort och framtida kunder gynnas av att vår verksamhet bedrivs på ett ansvarsfyllt och effektivt sätt.

Syftet med vårt hållbarhetsarbete är att ytterst skapa lönsamhet för bolaget. Vi är övertygade att då måste vi integrera hållbarhetsfrågor i våra processer i så hög utsträckning som möjligt.

För oss på Igrene är hållbarhet att:

  • ta ansvar för att alla lagliga krav ska vara uppfyllda där vi verkar
  • kontinuerligt arbeta för att minimera de miljömässiga konsekvenserna i kölvattnet av våra aktiviteter
  • bedriva vårt arbete så säkert som möjligt. Ingen ska skada sig när man jobbar för Igrene
  • Vi erbjuder våra medarbetare rättvisa villkor
  • Vi har nolltolerans mot mutor och korruption
  • Hållbarhetsaspekter utgör del i beslutsunderlaget inför affärer och uppgörelser med kunder och partners.

Igrene arbetar målmedvetet med att våra insatser ska genomföras med hög kvalitet, utan arbetsskador och med marginal till rådande krav och förordningar. Det är mycket glädjande att kunna konstatera att bolagets verksamhet genomförts utan arbetsskador på varken egen eller inhyrd personal.

Igrene vill bidraga till en minskad global uppvärmning genom att:

  • Avlasta och dra nytta av okontrollerade växthusgasutsläpp från Siljansringen. Diffusa utsläpp av metangas pågår kontinuerligt i Siljansringen. Metan är 30-80 gånger mer potent växthusgas än koldioxid
  • Lägga en hörnsten till vätgassamhället – framtidens energilösning – genom att konvertera metangas till vätgas
  • Erbjuda ett miljövänligare alternativ till kol, bensin och diesel genom att reducera  koldioxidutsläppen och eliminera problemen med NOX och småpartiklar

Övrigt

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisors granskning.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

19 januari 2024                                        Kvartalsrapport Q1

22 januari 2024                                        Årsstämma, plats Mora Parken i Mora

19 april 2024                                            Halvårsrapport

19 juli 2024                                              Kvartalsrapport Q3

21 oktober 2024                                      Bokslutskommuniké 2023

Vid ytterligare frågor, kontakta vd Mats Budh, mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26

Om Igrene

AB Igrene vill utvinna klimatneutral vätgas i Siljansringen. Bolaget har tillgång till patenterad teknik för konvertering av naturgas till vätgas redan nere i borrhålen och låta koldioxiden stanna kvar i berggrunden. Denna metod för produktion av vätgas sker med minimal energiförbrukning.

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser runt kratern.

Se www.igrene.se

AB Igrene (publ)
2023-06-01-    2022-06-01-       2022-09-01-        2021-09-01-
Resultaträkning      (KSEK) 2023-08-31    2022-08-31      2023-08-31        2022-08-31
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
Rörelseintäkter 3 95 3 104
Summa intäkter 3 95 3 104
Rörelsens kostnader
Externa kostnader -307 -605 -2 260 -3 367
Personalkostnader -107 -86 -546 -748
Avskrivningar/nedskrivningar -40 -256 -164 -785
Summa rörelsens kostnader -454 -947 -2 970 -4 900
Rörelseresultat -451 -852 -2 967 -4 796
Finansiella poster
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader 0 0 -236 -180
Resultat efter finansiella poster -451 -852 -3 203 -4 976
Periodens resultat -451 -852 -3 203 -4 976
AB Igrene (Publ)
Balansräkning (KSEK) 2023-08-31       2022-08-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 5 000 5 000
Materiella anläggningstillgångar 18 929 19 093
Finansiella anläggningstillgångar 50 50
Summa anläggningstillgångar 23 979 24 143
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 326 473
Kassa och bank 4 210 459
Summa omsättningstillgångar 4 536 932
Summa tillgångar 28 515 25 075
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Bundet eget kapital 6 201 4 596
Fritt eget kapital 18 004 16 289
Summa eget kapital 24 205 20 885
Avsättningar
Övriga avsättningar 3800 0
Summa avsättningar 3800 0
Skulder
Kortfristiga skulder 510 4 190
Summa skulder 510 4 190
Summa skulder och eget kapital 28 515 25 075
AB Igrene (publ)
 2022-09-01-   2021-09-01-
Kassaflödesanalys      (KSEK)      2023-08-31    2022-08-31
Rörelseresultat -2 967 -4 796
Avskrivningar och nedskrivningar 164 785
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet 0 189
Betald ränta -236 -180
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 147 1 707
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 120 -7 352
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 772 -9 647
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0
Investering i materiella anläggningstillgångar 0 0
Försäljning materiella anläggningstillgångar 0 0
Förvärv av dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0
Finansieringsverksamheten
Nyemission efter emissionskostnader           6 523 9 661
Amortering av lån -300 -500
Upptagna lån 300 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten           6 523 9 161
Årets kassaflöde                                                     3 751 -486
Likvida medel vid periodens början 459 945
Likvida medel vid periodens slut 4 210 459

Läs mer hos Cision
Read more about AB Igrene