Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-08 07:30:00

Invoicery Group AB: Kallelse till Årsstämma Invoicery Group AB

Aktieägarna i Invoicery Group AB, org.nr 559395-6955, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 5 juni 2024 kl. 9.30 på Dag Hammarskjölds väg 13 i Uppsala

Rätt att delta vid årsstämman och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels senast den 28 maj 2024 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels senast den 30 maj 2024 anmäla sin avsikt att delta.

Anmälan om deltagande kan göras antingen via e-post till malin.lundberg@frilansfinans.se eller skriftligen till Bolaget Att. Invoicery Group AB ”Investor Relations”, Dag Hammarskjölds väg, 752 37 Uppsala. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och antalet eventuella biträden (högst två).

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före årsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för årsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats, www.frilansfinans.se/investor-relations/ vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 28 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 30 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1.       Val av ordförande och protokollförare vid stämman

2.       Upprättande och godkännande av röstlängd

3.       Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

4.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5.       Godkännande av dagordningen

6.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7.       Beslut om

a)       fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b)      dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c)       ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8.       Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

9.       Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisor

10.   Val av styrelseledamöter och revisor samt, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleant.

11.   Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Förslag till beslut

  1. Förändringar i bolagsordning

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen för Invoicery Group AB (publ) föreslår att årsstämman den 5 juni 2024 fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan:

Föreslagen lydelse § 3 Verksamhet

Bolaget ansvarar för förvaltning och ledning av dotterbolag och identifierar synergier och möjligheter till samarbeten mellan dotterbolagen för att maximera effektiviteten av sysselsättningsformen egenanställning och därmed förenlig verksamhet samt skapa mervärde för nuvarande och framtida intressenter.

Styrelsen föreslår stämman att anta en ny paragraf §13 som möjliggör för digitala stämmor i enlighet med Aktiebolagslagen

Föreslagen lydelse § 13 Digital stämma

Bolaget kan besluta om att hålla digital stämma i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551)

  1. Övriga beslut

Punkt 7 b) Stämman föreslås besluta om utdelning i enlighet med styrelsens förslag, Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2 904 546 kronor, vilket motsvarar 0,10 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 10 juni 2024. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 17 juni 2024. ,
 

Punkt 8 Stämman föreslås fastställa att antalet styrelseledamöter skall vara fyra (4) samt revisorer skall vara en (1)

Punkt 9 Stämman föreslås fastställa arvode till ledamöterna med 2,5 prisbasbelopp och ordförande föreslås erhålla 5,1 prisbasbelopp. För Stephen Schad utgår ej något styrelsearvode.Revisor föreslås arvoderas på löpande räkning.

Punkt 10 Stephen Schad i egenskap av huvudägare (18 087 926 aktier) föreslår följande sammansättning av styrelsen. Stämman förslås besluta om omval av Regina Sipos, ordförande, Mia Jurke ledamot, Mats Ottosson, ledamot samt Stephen Schad ledamot. Omval föreslås av revisor Lars Kylberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Punkt 11 Stämman föreslås fastställa en Instruktion för valberedning enligt nedan:


Styrelsens ordförande ska – senast vid utgången av oktober månad varje år – tillse att Bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen ska baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieägande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare eller ägargrupper behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag, etc.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de röstmässigt tre största aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska representanterna för dessa aktieägare eller ägargrupper frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna eller ägargrupperna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare eller ägargrupp som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren eller ägargruppen inte längre är bland de tre största aktieägarna eller ägargrupperna, den största aktieägaren eller ägargruppen på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages omedelbart.
Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts. Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman:

a) Förslag till stämmoordförande
b) Förslag till styrelse
c) Förslag till styrelseordförande
d) Förslag till revisorer
e) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
f) Förslag till arvode för Bolagets revisorer
g) Förslag till ändringar i riktlinjerna för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen, i den mån så anses erforderligt.

12. Stämmans avslutande

Övrigt

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor Dag Hammarskjölds väg 13, 752 37 Uppsala och på Bolagets webbplats https://www.frilansfinans.se/investor-relations/ senast tre veckor innan årsstämman.

Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter i samband med årsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Bolaget har 29 045 455 aktier och röster.

______________________

Uppsala i maj 2024

Styrelsen Invoicery Group AB

FÖR MER INFORMATION:

Stephen Schad /vd stephen.schad@frilansfinans.se

Malin Lundberg Müller / Bolagsjurist  malin.lundberg@frilansfinans.se 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Invoicery Group AB