Publicerat: 2020-05-22 17:36:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ): Slottsviken minskar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet

Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 10,0 procent till 1,8 miljoner kronor (2,0).

Rörelseresultatet blev -0,2 miljoner kronor (2,8).

Resultatet före och efter skatt var -0,3 miljoner kronor (2,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (0,08).

Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal, skriver Slottsviken.

"Med en pågående pandemi i världen så har Slottsviken under dessa förutsättningar klarat sig lindrigt undan hittintills. Bolagets exponering mot sällanköpshandel och restaurang är låg samtidigt som Slottsviken har en låg belåningsgrad på fastighetsinnehavet. Utmaningen för Slottsviken är nyuthyrning av vakanta lokaler där vi ser att aktiviteten är lägre än normalt. Bolaget har dock vidtagit åtgärder i syfte att minska kostnader samtidigt som utvecklingen följs nogsamt och beredskap hålls för att anpassa verksamheten för fall att omvärldsfaktorer så kräver", kommenterar vd Jakob Österberg.


Slottsviken, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 1,8 2,0 -10,0%
Rörelseresultat -0,2 2,8
Rörelsemarginal 140,0%
Resultat före skatt -0,3 2,6
Nettoresultat -0,3 2,6
Resultat per aktie, kronor -0,01 0,08

Läs mer om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)