Publicerat: 2021-10-21 15:54:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om AB Igrene: Igrene halverar storleken på företrädesemissionen i november till 11,2 miljoner kronor

Gasprospekteringsbolaget Igrene justerar målsättningen för den företrädesemission som ska genomföras i november. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att bolaget behöver mer tid för att upplysa politiker och andra beslutsfattare om vilken nytta Sverige kan dra av den naturgas som finns i Siljansringen och av en senare konvertering av naturgasen till vätgas. Det är styrelsens bedömning att kommande beslut i nödvändiga tillståndsprocesser kan komma att mynna ut i avslag på ofullständiga grunder vilket skulle kunna medföra allvarliga inskränkningar i eller omintetgörande av bolagets möjligheter att fortsätta verksamheten.

Därför har Igrene beslutat att reducera förestående nyemission till att inte omfatta medel för ytterligare arbeten i fält, till exempel borrningar och liknande, utan att enbart inbringa tillräckligt kapital för att kunna genomföra upplysningsverksamhet i syfte att driva bolagets tillståndsprocesser för att få rätten att gå i kommersiell produktion av naturgas inom Morafältet.

Således sänks emissionslikviden vid full teckning till 11,2 miljoner kronor i stället för det tidigare beslutet där emissionslikviden uppgick till 22,5 miljoner kronor. Erbjudandet kommer att omfattas av teckningsförbindelser och garantier i en omfattning som kommer att kommuniceras senare. I övrigt är villkoren desamma som tidigare kommunicerats.

- De politiska och administrativa riskerna för Igrene har inte minskat under senare tid. Det framstår därför som omotiverat att i detta ovissa skede be aktieägarna om mer pengar för fältarbeten innan vi med högre säkerhet vet om vår planerade verksamhet kommer att tillåtas eller inte. Därför minskar vi emissionen. Vi pausar borrningsarbetena och tar istället in medel för att kunna fortsätta bedriva vår upplysningsverksamhet och arbeta vidare på planerna för den utsläppsfria vätgaskonverteringen", säger Igrenes vd Mats Budh.

Villkoren innebär att en aktie berättigar till en uniträtt. Fyra uniträtter ger rätt att teckna en unit för 4 kronor per unit. Varje unit består av fyra aktier och vederlagsfri teckningsoption TO2. Teckningskursen motsvarar därmed 1 krona per aktie.

Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 5 november och aktien handlas exklusive uniträtt den 8 november. Teckningstiden löper från 12 november till 26 november och handel med uniträtter sker den 12 november till 23 november.

Teckningsoptionen ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 2,75 kronor per aktie i juni 2024.

Läs mer om AB Igrene