Publicerat: 2024-04-03 12:40:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Katalysen Ventures AB: Katalysen Ventures kallar till årsstämma 25 april - hela styrelsen föreslås till omval

Investeringsbolaget Katalysen Ventures kallar till årsstämma den 25 april i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan i Stockholm.

Styrelsen föreslår att Heinrich Weber, Peter Almberg, Thomas Liljeton, Ann-Sophie Hesser, Aline Reichenberg Gustafsson och Peter Olsson omväljs som styrelseledamöter och att Heinrich Weber omväljs som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår också att ingen utdelning lämnas, och att samtliga tillgängliga medel om 69,3 miljoner kronor ska balanseras i ny räkning.

Det föreslås även att arvodet för styrelsen ska uppgå till 100 000 för samtliga ledamöter som inte är anställda på bolaget och att arvode till revisor ska utgå som vanligt.

Man föreslår att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, som kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt.

"Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av teckningsoptioner, tillkomma efter utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst uppgå till 1 339 651 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 15 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget", heter det i kallelsen.

Läs mer om Katalysen Ventures AB