Intern styrning och kontroll

Styrelsen i Spotlight Stock Market AB (”Bolaget”) har antagit en intern riktlinje för riskhantering som syftar till att säkerställa väl fungerande intern kontroll med rutiner så att risker kopplade till Bolagets kapitalsituation, likviditet och koncentrationsrisker kan hanteras på ett effektivt sätt. Styrelsen i Bolaget gör bedömningen att bolagets arrangemang för riskhantering är tillfredsställande givet den verksamhet som bedrivs och de risker som har identifierats. Arrangemanget består i såväl interna regler avseende riskhantering, en årlig intern kapital- och likviditetsutvärdering, en oberoende funktion för riskhantering, ändamålsenlig intern och extern rapportering samt löpande hantering av risker i verksamheten på daglig basis. För mer information, se Bolagets sammanfattning av legal information nedan.

CEO
Anders Kumlin är Spotlight Stock Markets CEO. CEO ansvarar, tillsammans med Bolagets executive vice president och CFO för bl.a. Bolagets interna corporate governance, regelefterlevnad, juridik, ekonomi och hantering av externa kontrollfunktioner. CEO är även ansvarig för rapportering till myndigheter.

CFO 
Mikael Renck är Bolagets CFO. CFO ansvarar bl.a. för den löpande bokföringen, års- och halvårsbokslut, månadsbokslut, deklarationer, rapporter till Finansinspektionen och den löpande registreringen av fakturor och betalningar. CFO är direkt underställd Bolagets vice VD.

Head of Surveillance
Peter Nylén är Head of Surveillance för Spotlight. I sin roll som chef för Spotlights marknadsövervakning har Peter Nylén inget resultatansvar och bedöms inte på några kvantitativa grunder utan ska endast verka för att driva en sund och serviceinriktad marknadsövervakning.

De tre försvarslinjerna
Spotlight Stock Market AB (”Bolaget”) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Med anledning därav ställs särskilda krav på Bolagets interna styrning och kontroll.

Riskhantering är uppbyggd enligt en modell med tre försvarslinjer där samtliga led har ett ansvar att, i enlighet med fastställda styrdokument, förebygga, övervaka och hantera risker som kan uppstå.

Den första försvarslinjen som äger riskerna i Bolagets rörelse, inklusive risken för bristande regelefterlevnad, omfattar den affärsdrivande verksamheten inklusive dess stödfunktioner.

Den första linjen ansvarar således för den primära hanteringen av såväl risker som regler i verksamheten.

Den andra försvarslinjen, som omfattar funktionerna för regelefterlevnad respektive riskkontroll, är oberoende från den affärsdrivande verksamheten. Dessa funktioner ansvarar för att kontrollera att den första linjen följer interna och externa regler. Vidare ska den andra linjen vara ett stöd till den första linjen i arbetet med intern styrning och kontroll och arbeta proaktivt för att skapa en tillfredställande och effektiv kontrollmiljö i Bolaget.

Bolagets funktion för riskkontroll tillhandahålls koncerninternt av Risk Manager från Spotlight Group AB som är direkt underställd Bolagets styrelse.

Bolagets funktion för regelefterlevnad tillhandahålls koncerninternt av Compliance Officer från Spotlight Group AB, som är direkt underställd Bolagets styrelse.

Den tredje försvarslinjen utgörs av funktionen för internrevision. Det övergripande syftet med internrevisorns granskning är att säkerställa att regler som styr verksamheten iakttas och att avvikelser som upptäcks hanteras så snart som möjligt.

Bolaget anlitar via uppdragsavtal Transcendent Group för funktionen för internrevision.


Rapportering av sårbarheter enligt Responsible Disclosure