Periodisk Rapportering

I enlighet med förordning (EU) nr 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersbolag (värdepappersbolagsförordningen) samt värdepappersbolagsdirektivet (EU) nr 2019/2034 skall Spotlight Stock Market AB lämna följande information varje år och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).

Kapitalbas 2022-12-31
Kärnprimärkapital: instrument och reserver  
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 15 791 750 kr
   Aktiekapital 15 791 750 kr
   Överkursfond  -   kr
Ej utdelade vinstmedel 46 049 700 kr
Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver) -   kr
Obeskattade och andra reserver 5 757 646 kr
Kärnprimärkapital hänförligt till minoritetsintressen -   kr
Årets resultat -   kr
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 67 599 096 kr
   
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar  
(-) Goodwill -   kr
Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp) -706 424 kr
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet -1 186 075 kr
Förluster för innevarande räkneskapsår -753 334 kr
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn -   kr
Justeringar på grund av föreslagen utdelning -   kr
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -2 645 833 kr
   
Kärnprimärkapital 64 953 263 kr
   
Övrigt Primärkapital -   kr
Primärkapital 64 953 263 kr
   
Supplementärkapital: instrument och avsättningar  
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder                                                                    -   kr
Supplementärkapital                                                                    -   kr
   
Totalt kapital (totalt kapital= primärkapital + supplementärkapital) 64 953 263 kr
   
K-faktor belopp 2022-12-31
Kundrisk (RtC) 2 191 kr
AUM   
CMH 2 191 kr
ASA   
COH                                                                    -   kr
Marknadsrisk (RtM) -   kr
NPR -   kr
CMG   
Företagsrisk (RtF) -   kr
DTF                                                                    -   kr
TCD                                                                    -   kr
CON                                                                    -   kr
   
K-faktor kapitalkrav 2022-12-31
Kundrisk (RtC) 9 kr
K-AUM   
K-CMH                                                                     9 kr
K-ASA                                                                    -   kr
K-COH                                                                    -   kr
Marknadsrisk (RtM) -   kr
K-NPR                                                                    -   kr
K-CMG   
Företagsrisk (RtF) -   kr
K-DTF                                                                    -   kr
K-TCD                                                                    -   kr
K-CON                                                                    -   kr
Totalt K-faktor kapitalkrav 9 kr
   
Fasta omkostnader kapitalkrav 2022-12-31
Föregående års fasta omkostnader 75 297 243 kr
Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader 18 824 311 kr
   
Kapitalkrav (Pelare 1) 2022-12-31
Permanent minimikapitalkrav 7 587 000 kr
Kapitalkrav baserat på Fasta omkostnader 18 824 311 kr
K-faktorkrav                                                                     9 kr
Totalt kapitalkrav 18 824 311 kr
   
Tillkommande Pelare 2-krav 2022-12-31
Kärnprimärkapitalrelation 345%
Primärkapitalrelation 345%
Total kapitalrelation 345%