Published: 8/30/2022 1:10:57 PM

Zoomability: Mer kapital behövs för att säkerställa stark tillväxt framgent - Analyst Group

Zoomability har som ett resultat av intensifierade marknadsföringssatsningar och ett mer gynnsamt marknadsklimat kunnat stärka försäljningen under första halvåret av 2022. Ett breddat distributionsnätverk, potentiellt godkännande av rullstolsdirektivet samt att såväl gjorda som framtida marknadsaktiviteter fortsätter att bära frukt, är några av de triggers som väntas bidra till att Zoomability kan fortsätta stärka omsättningen under H2-22. Utifrån 2022 års estimerade försäljning om 7,6 MSEK, och med en tillämpad EV/S-multipel, härleds ett potentiellt nuvärde per aktie om 5,7 kr i ett Base scenario.

Link to the analysis

Read more about Zoomability Int AB