Published: 12/5/2022 12:11:21 PM

Zoomability: Stärkt kassa stärker tillväxtutsikterna, aktieanalys - Analyst Group

Zoomability har som ett resultat av intensifierade marknadsföringssatsningar och ett mer gynnsamt marknadsklimat kunnat stärka försäljningen under år 2022. Ett fortsatt breddat distributionsnätverk, potentiellt godkännande av rullstolsdirektivet samt att såväl gjorda som framtida marknadsaktiviteter fortsätter att bära frukt, är några av de triggers som väntas bidra till att Zoomability kan fortsätta stärka omsättningen under prognosperioden. För år 2023 estimeras nettoomsättningen uppgå till 9,3 MSEK och med en tillämpad forward EV/S-multipel om 2,1x samt en diskonteringsränta om 14,9 %, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 2,4 kr i ett Base scenario.

Link to the analysis

Read more about Zoomability Int AB